Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

21.6.2016

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠR FZŠ UMĚLECKÁ KONANÉHO 21.6. 2016 

Přítomni: Mgr. Müllerová, Dr. Michaela Strnadová, p. Marcela Nájemníková,

p. Magdaléna Hodková, p.Eva Krbečková, p.Marie Richterová, ing.Karel Štolc

Nepřítomni, omluveni: ing. František Vosecký, Mgr.Silvie Kratochvílová,

Host: Mgr.Bohumil Kettner

 

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1) Přivítání přítomných členů ŠR

2) Ukončení šk.roku 2015/2016

3) Výsledky komplexní zprávy České školní inspekce (přečtení celé zprávy za hodnocené šestileté období se závěrem, že se jedná o nejlepší školu Prahy 7)

4) Informace o novinkách v souvislosti s novým šk.rokem 2016/2017

5) Různé - diskuse

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ:

K bodu1) Předsedkyně ŠR přivítala všechny přítomné a všechny seznámila s navrhovaným programem jednání.

K bodu 2) Ředitel školy seznámil všechny přítomné s organizačním ukončením šk.roku 2015/2016 a jeho celkovým zhodnocením.

K bodu 3) Ředitel školy seznámil všechny přítomné s kompletním zněním Závěrečné zprávy ČŠI, kde byly hodnoceny všechny oblasti školy velmi pozitivně.

V souvislosti s výše uvedeným a novými legislativními změnami škola dopracovala v souladu s metodickým pokynem MŠMT čj. MŠMT- 10862/2015 ze dne 22.5.2015 ŠKOLNÍ ŘÁD, jehož nedílnou součástí jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Text Školního řádu jednotlivě bod po bodu v souladu s čl.15 a čl.16 jednacího řádu přednesl a jednotlivé body zdůvodnil ředitel školy Mgr.Bohumil Kettner. Upozornil na změny oproti dosud platnému Školnímu řádu a ŠR poté přijala usnesení, kterým znění tohoto Školního řádu jednomyslně všemi přítomnými odsouhlasila.

Schválené znění Školního řádu bylo poté předáno řediteli školy. Ten poté informoval členy ŠR o následném projednání v Pedagogické radě a platností Školního řádu od 1.9.2016.

 

K bodu 4) Předsedkyně ŠR spolu s pozvaným ředitelem školy seznámili přítomné s přípravou nového školního roku 2016/2017, probrány a diskutovány bylo zejména:

 • zvýšení počtu tříd
 • personální obsazení – zejména nově přijatí pedagogové
 • anglická konverzace s rodilým mluvčím
 • rozšířená výuka hudební výchovy
 • konání společných akcí rodičů s učiteli školy
 • pravidelná setkávání s důchodci

 

K bodu 5) V diskuzi byla projednávána aktivní účast školy při 2.ročníku zajištění LETNÍ ŠKOLKY V PRAZE 7, kde ředitel školy seznámil přítomné členy ŠR zejména s:

Předsedkyně ŠR pozvala všechny přítomné na závěrečnou Akademii v aule školy.

 • spoluprací s MČ Prahy 7
 • náročností přípravy
 • dotazy jednotlivých rodičů
 • zajištění personálního obsazení (pedagogické, správní, ŠJ)
 • připravovaném programu jednotlivých turnusů apod.

 

USNESENÍ

ŠR při Fakultní základní škole PedF UK a Mateřské škole U Studánky Praha 7, Umělecká 8 zřizované Městskou částí Praha 7 souhlasí s předloženým textem Školního řádu č.j.195/2015 a jeho platností od nového školního roku 2016/2017.

Mgr.Miroslava Müllerová, předsedkyně ŠR