Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Přítomnost žáků I.stupně od 25.5. - první informace

Datum konání: 13.5. 2020

Popis akce

Vážení rodiče, blíží se nám další etapa otevření školy, posílám 1.informace:

Především je nutno zdůraznit, že povinné vzdělávání bylo zrušeno, takže se nebude jednat o klasické vyučování dle pevně stanoveného dosavadního rozvrhu našeho ŠVP.

Otevírání školy je především z důvodu, že někteří rodiče již nemohou být na ošetřovačce a potřebují jít do zaměstnání.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků I.stupně

do 18.5.2020 (přes tř.učitele) a poté vyplnit čestné prohlášení, bez jeho odevzdání NEBUDE vstup do školy umožněn.

(stažení formuláře je možno na našich stránkách v odkazu Dokumenty ke stažení).

 

Důležité informace:

1. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

2. Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby se minimalizoval kontakt mezi

skupinami.

3. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

(Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.)

4. Žáci musí mít s sebou přezutí.

5. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci budou pohybovat.

6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,

po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do

školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

7 Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu

a přezutí tak, aby se minimalizovalo setkávání žáků z různých skupin.

8. Bude vedena evidence přihlášených žáků.

V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, budeme žádat informaci od zákonného

zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Absence během této docházky se nebude započítávat do absence uváděné na vysvědčení

žáka.

9. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněna podmínka: jeden žák v lavici.

10. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků

ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

11.DOPOLEDNÍ ČÁST - vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci

vzdělávání na dálku. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům

zadáván i formou vzdělávání na dálku. Dopolední část bude individuálně dle skupin

v rozmezí 8,00 – 11,40.

12.ODPOLEDNÍ ČÁST - zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části bude

přiměřeně vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. Vzhledem k tomu, že se

ale nejedná o školní družinu v pravém slova smyslu, nebude požadována úhrada.

Odpolední část bude max. do 16,00 hodin (s možností dřívějšího odchodu žáka).

13. Dle počtu skupin budou dopolední i odpolední část zajišťovat pedagogičtí pracovníci

(učitelé, asistentky pedagoga, vychovatelky).

14.Samozřejmostí je průběžná dezinfekce všech prostor, větrání apod.

15. Stravování budeme řešit až po nahlášení počtu žáků (skupin), abychom věděli, zda

dokážeme zprocesovat v rámci minimalizace potkávání jednotlivých skupin.

 

Nabízejí se možné varianty:

a) klasické školní stravování v prostorách školní jídelny

(předpokladem je malý počet žáků/skupin)

b) strava do přinesené nádoby/krabičky s vlastním příborem, žáci by po vyzvednutí jídla

toto konzumovali ve svých třídách, kde bude probíhat dopolední část.

c) studené obědové balíčky

 

Osobně bych se přikláněl k variantě b) z důvodů:

    - jedná se o teplé jídlo

    - dle stravovacích norem

    - osobní příbor

 

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou

např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b)

při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce

ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem

zdravotnictví

- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

(1 formulář)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Formulář čestného prohlášení si můžete stáhnout ve složce Dokumenty ke stažení nebo zde: drive.google.com/open

 

Jakmile budeme vědět počet dětí, provedeme rozdělení do skupin a budu vás informovat na našich stránkách (počítám do 21.5.2020).

Přeji klidné a ve zdraví prožité dny.

 

Bohumil Kettner

ředitel školy

 

 

       

» Vrátit se na předchozí stránku