Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Přípravka podrobněji

  Prostory přípravné třídy se nachází v přízemí budovy fakultní základní školy společně se šatnami a prvními třídami. Dětem je záměrně zajištěn snadný přístup do třídy a přímý kontakt s dětmi z prvních ročníků. Provoz přípravné třídy je od 7:30 do 14 hod. Mimo tuto dobu mohou děti využívat školní družinu.

  Prostor přípravné třídy je rozdělen na dvě části. První vstupní část je vybavena dětskými stoly, židlemi a tabulí, druhá část slouží jako herna, prostor pro řízenou činnost a jako klidová a odpočinková místnost. Třída je vybavena dětskými židličkami a stolky, které odpovídají antropometrickým požadavkům a počtu dětí. Nábytek je přizpůsobený k samostatnému přístupu dětí k hračkám a pomůckám a uspořádaný tak, aby děti měly dostatek světla, prostoru i soukromí při hrách, pohybových aktivitách, výtvarných i jiných různorodých činnostech.

  Děti mají volný přístup k výtvarnému materiálu, cvičebním pomůckám, knihám, dětským hudebním nástrojům i didaktickým pomůckám. Pravidelně využíváme prostory školní tělocvičny, kde si mohou děti vyzkoušet cvičení na nářadí. Po celý školní rok probíhá program na rozvoj rovnovážných koordinačních schopností, které se velkou měrou podílí na celkovém rozvoji fyzických i duševních schopností dětí.

  Hlavním a stěžejním principem práce je vytvořit podnětné, radostné a motivující prostředí pro děti s využitím individuálního přístupu nejen k dětem, ale i k jejich rodinám.

  Prvořadým záměrem naší práce je respektování osobnosti a individuální zvláštnosti každého dítěte, podpora a rozvoj jeho schopností, dovedností, návyků, osobnostních vlastností, tolerance, přátelství, empatie, důraz klademe na rozvoj tvořivosti, fantazie a originality. Děti se učí spoluvytvářet a respektovat pravidla vzájemného soužití.

  Velký důraz je kladen na spolupráci s učitelkami i dětmi prvních tříd základní školy, děti se účastní tradičních mimoškolních i školních akcí. Pravidelně zařazujeme prosociální aktivity a podporujeme spolupráci s rodiči i provozními zaměstnanci školy. Rodiny dětí mají možnost zapojit se do různých třídních aktivit a projektů, navrhovat a spolupodílet se při plánování třídního programu, podílet se na plánování oslav, předkládat své nápady týkající se chodu přípravné třídy a jsou pravidelně informovány o právě probíhajícím i plánovaném programu.

  Jedním ze stěžejních principů práce je prožitkové učení, proto zařazujeme výchovně vzdělávací aktivity v co největší míře i mimo školní budovu. Zaměřujeme se na přímé poznávání, pozorování, haptické vnímání. Pro řízené i volné činnosti a pohybové aktivity využíváme okolních přilehlých parků Stromovka a Letenských sadů. Snažíme se zařazovat co nejvíce aktivit podporujících přímou zkušenost, jako jsou tematicky zaměřené vycházky, pohybové aktivity v přírodě, výlety, návštěvy muzeí, výstav a divadel. Spolupracujeme s lektorským oddělením NG, pohybovým divadlem Ponec a lektorským oddělením FOK.

  Velký důraz klademe na rozvoj předčtenářské gramotnosti, jejíž součástí jsou pravidelné návštěvy výukových programů školní i Městské knihovny, grafomotorická a logopedická cvičení, rozvoj zrakového i sluchového vnímání.

  V rámci environmentální výchovy spolupracujeme s Eko centrem Koniklec a Stanicí přírodovědců, pravidelně navštěvujeme botanickou a zoologickou zahradu.

  Hry a činnosti dětem předkládáme formou nabídky, kterou se snažíme sestavovat podle jejich aktuálních potřeb a zájmů, snažíme se podporovat radost z učení, získávání zkušeností a zvládání nejrůznějších dovedností. Hlavním prostředkem vzdělávání je hra v nejrůznějších podobách, zážitkové a kooperativní učení. Preferujeme prožitkovou pedagogiku a její principy. K práci využíváme některé formy a metody alternativních vzdělávacích systémů.

  Třídní vzdělávací program je prioritně zaměřen na získávání co nejvyšší úrovně kompetencí pro bezproblémový nenásilný přechod dětí do základní školy.

  Děti z přípravné třídy mají možnost přihlásit se na zájmové kroužky, které probíhají v odpoledních hodinách a na angličtinu s rodilým mluvčím.

  • Anglická konverzace s rodilým mluvčím

  • Výtvarný ateliér

  • Míčové hry

  • Keramika

  • Gymnastika

  • Taneční kroužek

  • Logopedický kroužek

  • Boulderování

  • Plavání