Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Filozofie a cíle MŠ

Filozofie a hlavní cíle školy 

    Filozofií naší školy je uspokojení potřeb dítěte v oblasti kognitivní, sociální, fyziologické   a emocionální. Cílem je rozvíjet a posilovat potenciál a individualitu každého dítěte, což směřuje k pocitu tělesné, sociální a duševní pohody. Respektujeme věkové zákonitosti, individuální potřeby a rodinné tradice.  Zároveň vedeme děti 

k vzájemné toleranci a respektování odlišností.

    Učíme děti žít v mnohotvárném, multikulturním  světě a připravovat ho na to, aby se v něm dokázalo orientovat, rozhodovat, mělo pocit jistoty,  zdravého sebevědomí,  sebeúcty, samostatnosti  a schopnosti se přizpůsobit změnám.  Rozvíjíme schopnost poznávání, učení a osvojení si základních principů hodnot zdravé společnosti. To se nám daří naplňovat i prostřednictvím spolupráce s rodiči, ZŠ a dalšími institucemi. Hravou formou připravujeme děti na školu a systematicky pracujeme s dětmi s odkladem školní docházky.

    Období předškolního věku chápeme jako nezastupitelné období dítěte, které se podílí na utváření  dětské osobnosti. Cíle orientujeme k dítěti tak, aby bylo spokojené     a na čas strávený v mateřské škole vzpomínalo rádo.

                                                                                                                                                   

 

   Životospráva a psychosociální podmínky

 

    Aktivity mateřské školy jsou organizovány tak, aby respektovaly věkové a indivi- duální potřeby dítěte, např. individuální potřebu odpoledního odpočinku. Dle příslušných předpisů  a norem je dětem poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která je doplňována zeleninou a ovocem. V oblasti stravování učíme děti samostatnosti a se-  beobsluze při stolování přiměřeně k věku a možnostem dítěte. Děti nejsou do jídla nucené, spíše se snažíme, aby jídlo ochutnaly a do budoucna se naučily zdravé stravovací návyky. Mezi jídly v mateřské škole  jsou dodržovány odpovídající  intervaly. Po celý den, včetně pobytu venku, je zajištěn pro děti pitný režim.

    Pobyt venku je přizpůsoben kvalitě ovzduší, která se ověřuje každý den na internetu. Okolí mateřské školy nám nabízí bohaté možnosti, co se týče dopoledních vycházek - Letenská  pláň, park Stromovka. Využíváme zde pozorování přirozeného, blízkého okolí a života v něm (kachny, veverky, ptáci, hmyz, rostliny). Park Stromovka umožňuje poznávat různé ekosystémy - louka, les, rybník, řeka. Odpoledne (pokud tomu odpovídá počasí) tráví děti    na školní zahradě, kde mají dostatečné sportovní i rela- xační vyžití. Pro zpříjemnění pobytu   ve škole během  letních měsíců se využívá  mlhoviště.

    Aktivity, které probíhají v MŠ, nejsou striktně časově omezeny. Pro děti je zajištěn pravidelný denní řád, dostatečně flexibilní na to, aby vycházel z aktuální situace ve ško-le, třídě a momentálního zájmu a potřeb dětí. Nově přijatým dětem je poskytován dostatek času  k postupné adaptaci na prostředí mateřské školy. Podle potřeby, zájmu a přání dětí a rodičů se zákonní zástupci mohou účastnit aktivit  v MŠ. Snažíme se, aby se děti v mateřské škole cítily dobře a aby se do mateřské školy těšily. Snažíme se být dětem dobrým vzorem ve všech našich projevech.