Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Informace o provozu ŠD

Provoz ranní ŠD:  od 6.45 do 7.40 hod. (vstup bočním vchodem, který bude v 7.30 hod. uzavřen)

Vyzvedávání dětí ze ŠD (barevné zvonky jednotlivých oddělení ŠD):

13.30 – 14.05 hod. odchod dětí ze ŠD – boční vchod

16.00 – 17.30 hod. odchod dětí ze ŠD – boční vchod

Prosíme Vás, abyste zbytečně nenarušovali odpolední program ŠD vyzvedáváním dětí v jinou dobu, než je stanoveno.

V zájmu bezpečnosti Vašich dětí Vás žádáme:

A) Budete-li vyzvedávat své dítě v jiném termínu, než je stanoveno v zápisním lístku, či bude-li ho vyzvedávat jiná osoba, než je uvedena v zápisním lístku, oznamte tuto skutečnost jeho kmenové vychovatelce písemnou formou.

B) Děti, které odcházejí bez doprovodu (samy), budou uvolněny pouze na základě písemné žádosti na zvláštním listu papíru, pokud není tato skutečnost uvedena v zápisním lístku. V žádném případě nelze dítě uvolnit ze ŠD na základě telefonického rozhovoru, SMS či e-mailové zprávy.

 C) Veškeré písemné žádosti musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, způsob odchodu (samo či s doprovodem, popř. s kým), datum a čas odchodu, podpis rodičů.

 

Prosíme o:

- zaplacení částky 350,- Kč na celý školní rok (tj. cca 1,75 Kč na den) v hotovosti pokud možno kmenové vychovatelce (peníze do fondu ŠD na nákup potřeb, pomůcek, her, odměn, …)

- pravidelné a včasné placení částky 200,- Kč měsíčně složenkou nebo převodem; možno zaplatit celou částku za školní rok 2014/15 (tj. 2 000,- Kč); nutno doložit kopie dokladů o platbách kmenové vychovatelce; číslo účtu 51-2728930277/0100, variabilní symbol: 8888;

- přinesení 2 balení papírových kapesníků a 1 tekutého mýdla;

- doporučujeme dát dětem oblečení (popř. obutí) na odpolední činnosti venku.

 

Mobilní telefon do ŠD: 724587915