Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Okénko ředitele

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE 2.POLOLETÍ 2019/2020.

(zveřejněno 27.4.2020)

MŠMT vydalo vyhlášku č.211/2020 O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1 Hodnocení žáků

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

(3) Ve středním vzdělávání a ve vzdělávání v konzervatoři může hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet také z podkladů o vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud se vztahují k oboru vzdělání.

(4) Odstavec 1 se použije obdobně také pro vzdělávání v základní umělecké škole.

§ 2 Zkoušky a komisionální zkoušky Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno.

§ 3 Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku Úplné znění ke dni 27. 4. 2020 je zpracováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pouze jako informativní materiál. Právně závazné znění vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů.

(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 - nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.

(2) Ustanovení § 2 se nevztahuje na žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku; tomuto žákovi, který má konat zkoušku nebo komisionální zkoušku a nemůže být hodnocen podle § 1, se vydá vysvědčení, na kterém se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení. Na žádost žáka se umožní před vydáním vysvědčení zkouška nebo komisionální přezkoušení a hodnocení se provede na jejich základě.

§ 4 Informování o způsobu hodnocení Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

§ 5 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v.r.

 15.5.2020

Vážení rodiče,

na jednání pedagogické rady dne 17.6.2020 se budeme zabývat hodnocením v této nelehké době.  Učitelé byli seznámeni s textem vyhlášky a jednotlivě tam, kde mohly vzniknout problémy - jsou ve spojení s jednotlivými žáky či vámi. Řada žáků i v této době se snažila spolupracovat a tím byla možnost si své pololetní známky "vylepšit". Jsme si ale samozřejmě vědomi toho, že ne všichni měli stejné podmínky, což bude pochopitelně, v souladu s vyhláškou, zohledněno. Pokud jsou někde nějaké problémy, kontaktujte svého třídního učitele nebo učitele konkrétního předmětu,který mě bude informovat (již se v mnoha případech stalo), pokusíme se najít východisko. Věřím i nadále v dobrou vzájemnou spolupráci.

Bohumil Ketttner, ředitel školy

15.6.2020

Bylo odsouhlaseno, že pro vysvědčení si mohou přijít všichni žáci společně.