Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Preventivní program 2019/2020

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY (dříve MPP)

1. Základní údaje o škole

Název školy: FZŠ PedF UK Umělecká a Mateřská škola U Studánky, Umělecká 8, Praha 7

Ředitel: Mgr. Bohumil Kettner, tel.: 233 374 258, e-mail: fzsumelecka@seznam.cz

Školní metodička prevence: Mgr. Radmila Hadravová, tel.: 607 201 972, e-mail: radmilahad@seznam.cz

Výchovná poradkyně: Mgr. Taťána Hejcmanová, tel.: 233 374 258, e-mail: hejcmanova@seznam.cz

Školní psycholog: na škole není

  Počet tříd Počet žáků Počet pedagogů
1.stupeň 15 382 38
2.stupeň  9 216 21
Celkem 24 598 54

2. Stručná analýza situace

Umístění školy
  Škola je umístěná v klidném prostředí v těsném sousedství parku Stromovka. Doprava je zde řídká, omezená jednosměrnými ulicemi. Blízkost parku Stromovka umožňuje dětem ve školní družině provádět velkou část své činnosti venku. Také ji využíváme při výuce výchov nebo biologie.
  Škola je dobře vybavena. Máme 2 tělocvičny, nové multifunkční hřiště, knihovnu pro žáky i učitele, počítačovou učebnu, keramickou dílnu. V odpoledních hodinách probíhá ve škole řada kroužků, které pořádá škola i další organizace, které si prostory pronajímají.
 
Filosofie školy: Škola pohody
  V první řadě je pro nás důležité, abychom se všichni v naší škole cítili bezpečně.
  Základním cílem MPP je dát dětem (i jejich rodičům) informace o nebezpečí návykových látek, ale i o nebezpečí rizikového chování. Snažíme se vést žáky ke správnému sebehodnocení, sebevědomí, k zvládání stresu, k dovednosti umět vyřešit své problémy, vytvářet protidrogové postoje a odolávat nabídce drog. Učíme je, na koho se mohou popřípadě obrátit o pomoc. MPP se týká i širší oblasti – zdravý životní styl, šikana, osobní bezpečí atd. V poslední době věnujeme pozornost nástrahám spojeným s používáním IT a bezpečnému chování při jejich použití. Zaměřujeme se na rozpoznávání kyberšikany.
  Při monitoringu tříd v zavedených programech a z výsledků anketních otázek zjišťujeme případné rizikové chování v určitých třídách. Monitorujeme možné špatné vzájemné vztahy, zkušenosti a experimentování s alkoholem, cigaretami, nebo marihuanou mimo školu, či nevhodné chování na sociálních sítích. Prokázané problémy řešíme s třídními učiteli po projednání na setkáních prevenčního týmu školy. Proto budeme v našich programech nadále pokračovat.
  Problémovým dětem se věnuje ředitel školy Mgr. Bohumil Kettner, zástupci ředitele Mgr. Mirka Müllerová a Mgr. Pavel Machovec, výchovná poradkyně Mgr. Taťána Hejcmanová, metodička prevence Mgr. Radmila Hadravová, ale i veškerý učitelský sbor. Jedná se hlavně o setkání směřovaná na zvyšování sebevědomí, zvládnutí stresu a orientaci na vhodnější aktivity. Popřípadě konzultace a spolupráce s rodiči.
  Při práci s dětmi s poruchami učení se jednotliví učitelé I. a II. stupně ZŠ řídí metodickým pokynem MŠMT ČR i individuálním metodickým pokynem pro každého žáka z PPP Prahy 7.
  Pro integrované žáky je vypracován individuální program pro určité předměty. Žákům, kteří se v PPP stpněm určitých disfunkcí kvalifikovali, jsou k dispozici asistenti pedagoga.

3. Stanovení cílů MPP

a) Optimální vztahy mezi spolužáky, tolerance, spolupráce - koheze třídních kolektivů
Předcházení rizikovému chování, šikaně a dalším negativním jevům přispívá zdravému rozvoji každého jedince. Od roku 2005 probíhá kontinuální program zabezpečený PROSPE o.s.
 
b) Předcházet vzniku rizikového chování (šikana, kyberšikana, rasismus, xenofobie, kriminalita, rizikové sexuální chování a partnerství, patologické hráčství, poruchy příjmu potravy, odolávání nabídce drog)
Děti dokáží k daným problémům zaujmout postoj a vědí, na koho se v případě setkání se s rizikovým jevem obrátit. Bezpečné chování žáků v různých životních situacích je celospolečensky prospěšné. Od roku 2005 probíhá kontinuální program zabezpečený PROSPE o.s.

4. Skladba aktivit MPP

a) Pedagogové

Školení prevence elektronického násilí a kyberkriminality seznámí ped. sbor s aktuálními problémy spojenými s užíváním sociálních sítí a jejich zneužívání ke kriminální činnosti (realizuje MČ P7 a Národní centrum bezpečnějšího internetu), počet proškolených pedagogů bude upřesněn, délka školení 2 hodiny, termín konání - říjen 2019.

b) Žáci - tématické bloky ve výuce

1.-3.ročník - Člověk a jeho svět, Člověk a prostředí (Prvouka - 2 hod. týdně - vyučující 1.st.)

4.-5.ročník - Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví (Přírodověda - 2 hod. týdně - vyučující 1.st.)

6.-9.ročník - Člověk a společnost - vzájemné vztahy a komunikace, zdravý životní styl, partnerství a rodičovství, mezilidské vztahy, kriminalita, intolerance, výchova k občanství (Výchova ke zdraví + Občanská výchova - 1 hod. týdně - Mgr. Vojtíšková, Mgr. Kettner, Mgr. Míková)

9.ročník - Člověk a příroda - nebezpečí chemických látek pro člověka (Chemie - 2 hod. týdně - Bc. Malúšová)

6.-9.ročník - Soutěže s protidrogovou tématikou (Výtvarná výchova - 2 hod. týdně - Mgr. Hejcmanová)

Specifická primární prevence rizikového chování (6.-9.ročník - 209 žáků - 2x3 hod. v každé třídě - září 2019 až červen 2020 - PROSPE o.s. - Mgr. Titmanová)

Bezpečný kontakt se psy (1.-2.ročník - 147 žáků - 12 hodin - POLICIE ČR)

Prevence kouření (3.roč. - 75 žáků - 8 hod. v každé třídě - POLICIE ČR a Česká koalice proti tabáku - Bc. Kohoutek)

Nenechat si ublížit (4.-5.roč. - 149 žáků - 12 hodin - POLICIE ČR - p. Zelinková)

Prevence alkoholu (6.roč. - 54 žáci - 4 hodiny - zatím nejasněna zodpovědná osoba)

Problematika HIV pozitivních lidí (8.roč. - 63 žáci - 6 hodin - Česká společnost AIDS pomoc - Hornych)

Extremismus (8.-9.roč. - 100 žáků - 10 hod. v každé třídě - Imperativ o.s. - Bc. Lebeda)

c) Rodiče

Informovanost rodičů (v rámci třídních schůzek v 6. roč. 16.9.2019 - Prospe o.s. - Mgr. Titmanová)

5. Evaluace

A) Kvalitativní hodnocení

Ve školním roce 2019-2020 se nám již jedenáctým rokem podařilo zajistit programy primární prevence pro všechny žáky 1. – 9. tříd a již čtrnáctým rokem specifickou primární prevenci pro 6. - 9. třídy. 

1) Dlouhodobá primární prevence

Projekt specifické primární prevence zabezpečený organizací PROSPE o.s.
Cílová skupina: 6. – 9. třídy
Již čtrnáctým rokem proběhl na naší škole projekt specifické primární prevence. S tímto projektem jsme absolutně spokojeni. Líbí se nám, že programy jsou přizpůsobovány potřebám jednotlivých tříd. Lektorky mají zodpovědný, profesionální a vstřícný přístup k dětem. U dětí jsou oblíbené a získaly důvěru. Vždy se dokážeme domluvit na dalších krocích.
Další klad tohoto programu spatřujeme v tom, že lektoři na prvních třídních schůzkách nového školního roku informují rodiče našich žáků o tomto programu a jsou jim k dispozici k individuálním pohovorům. Zprávy z programů jsou zprostředkovány třídním učitelům, kteří je využívají k nastavení komunikace se třídou a řešení jednotlivých problémů.
 
2) Krátkodobá primární prevence 
A) Česká koalice proti tabáku
Cílová skupina: 3. třídy
Program je zajímavě a poutavě připravený. Děti odvozují z obrázků a aktivně spolupracují.
 
B) Policie ČR – téma šikana a bezpečné chování
Cílová skupina: 1., 2, 4. a 5. třídy
Profesionálně připravený program zaujal nejen žáky, ale i učitele. A další téma se týkalo nebezpečí internetu. Děti se aktivně podílejí na programu.
 
C) MČ – téma prevence alkoholu
Cílová skupina: 6. třídy
Program je zaměřený na nebezpečí nejvíce zneužívané legální drogy alkoholu.
 
D) Česká společnost AIDS pomoc – pan Hornych
Cílová skupina: 8. třídy
Již od roku 2006 probíhá na naší škole program vedený Martinem Hornychem. Díky tomuto projektu žáci dostávají informace nad rámec výuky, získávají nový pohled na problematiku HIV pozitivních lidí a hlavně se dozvídají o nebezpečí této choroby, jak se mohou chránit a naopak a čeho se nemusí obávat. Program je působivý, velice emotivní a žáci aktivně spolupracují.
 
E) Imperativ, o.s. - Bc. David Lebeda – projekt Extremismus
Cílová skupina: 9. a 8. třídy
DVD a následná diskuse. Žáci se mimo jiné dozvídají, čeho se mají vyvarovat, aby se nechtěně nepřipletli mezi problematické skupiny. Dále se dozvěděli o právních důsledcích nezákonného jednání. Program byl vysoce profesionální a žáky velice zaujal.

Vzhledem k tomu, že programy jsou kladně hodnoceny žáky i učiteli, budeme v těchto aktivitách pokračovat. Finance na dlouhodobou prevenci získáváme z grantu Hl.m.Prahy a většinu ostatních programů se nám daří finančně zabezpečit z prostředků MČ Prahy 7.

B) Kvantitativní hodnocení

I. Práce pedagogického sboru - vzdělávací akce v oblasti prevence (12 pedagogů - 8 hod.)

II. Spolupráce školy s rodiči - aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH (cca 140 rodičů - 3 hod.)

III. Preventivní aktivity pro žáky - 18 bloků primární prevence + 10 seminářů (570 žáků - 114 hod.), volnočasové aktivity - 1 školní klub + 15 zájmových kroužků (cca 250 žáků), jiné akce - v plánu 13 akcí (žáci, učitelé, rodiče)

Zpracovala Mgr. Radmila Hadravová, metodička primární prevence FZŠ Umělecká 8, Praha 7