Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Preventivní program 2020/2021

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY (dříve MPP)

1. Základní údaje o škole

Název školy: FZŠ PedF UK Umělecká a Mateřská škola U Studánky, Umělecká 8, Praha 7

Ředitel: Mgr. Bohumil Kettner, tel.: 233 374 258, e-mail: fzsumelecka@seznam.cz , kettner@fzsumelecka.cz 

Školní metodička prevence: Mgr. Radmila Hadravová, tel.: 607 201 972, e-mail: hadravova@fzsumelecka.cz a Mgr. Jan Topičová, e-mail: topicova@fzsumelecka.cz

Výchovná poradkyně: Mgr. Taťána Hejcmanová, tel.: 233 374 258, e-mail: hejcmanova@fzsumelecka.cz

Školní psycholog: na škole není

  Počet tříd Počet žáků Počet pedagogů
1.stupeň 15 407 38
2.stupeň 10 236 21
Celkem 25 543 55

2. Stručná analýza situace

Umístění školy
  Škola je umístěná v klidném prostředí v těsném sousedství parku Stromovka. Doprava je zde řídká, omezená jednosměrnými ulicemi. Blízkost parku Stromovka umožňuje dětem ve školní družině provádět velkou část své činnosti venku. Také ji využíváme při výuce výchov nebo biologie.
  Škola je dobře vybavena. Máme 2 tělocvičny, nové multifunkční hřiště, knihovnu pro žáky i učitele, počítačovou učebnu, keramickou dílnu. V odpoledních hodinách probíhá ve škole řada kroužků, které pořádá škola i další organizace, které si prostory pronajímají.
 
Filosofie školy: Škola pohody
  V první řadě je pro nás důležité, abychom se všichni v naší škole cítili bezpečně.
  Základním cílem MPP je dát dětem (i jejich rodičům) informace o nebezpečí návykových látek, ale i o nebezpečí rizikového chování. Snažíme se vést žáky ke správnému sebehodnocení, sebevědomí, k zvládání stresu, k dovednosti umět vyřešit své problémy, vytvářet protidrogové postoje a odolávat nabídce drog. Učíme je, na koho se mohou popřípadě obrátit o pomoc. MPP se týká i širší oblasti – zdravý životní styl, šikana, osobní bezpečí atd. V poslední době věnujeme pozornost nástrahám spojeným s používáním IT a bezpečnému chování při jejich použití. Zaměřujeme se na rozpoznávání kyberšikany.
  Při monitoringu tříd v zavedených programech a z výsledků anketních otázek zjišťujeme případné rizikové chování v určitých třídách. Monitorujeme možné špatné vzájemné vztahy, zkušenosti a experimentování s alkoholem, cigaretami, nebo marihuanou mimo školu, či nevhodné chování na sociálních sítích. Prokázané problémy řešíme s třídními učiteli po projednání na setkáních prevenčního týmu školy. Proto budeme v našich programech nadále pokračovat.
  Problémovým dětem se věnuje ředitel školy Mgr. Bohumil Kettner, zástupci ředitele Mgr. Mirka Müllerová a Mgr. Pavel Machovec, výchovná poradkyně Mgr. Taťána Hejcmanová, metodička prevence Mgr. Radmila Hadravová, ale i veškerý učitelský sbor. Jedná se hlavně o setkání směřovaná na zvyšování sebevědomí, zvládnutí stresu a orientaci na vhodnější aktivity. Popřípadě konzultace a spolupráce s rodiči.
  Při práci s dětmi s poruchami učení se jednotliví učitelé I. a II. stupně ZŠ řídí metodickým pokynem MŠMT ČR i individuálním metodickým pokynem pro každého žáka z PPP Prahy 7.
  Pro integrované žáky je vypracován individuální program pro určité předměty. Žákům, kteří se v PPP stpněm určitých disfunkcí kvalifikovali, jsou k dispozici asistenti pedagoga.

3. Stanovení cílů MPP

a) Optimální vztahy mezi spolužáky, tolerance, spolupráce - koheze třídních kolektivů
Předcházení rizikovému chování, šikaně a dalším negativním jevům přispívá zdravému rozvoji každého jedince. Od roku 2005 probíhá kontinuální program zabezpečený PROSPE o.s.
 
b) Předcházet vzniku rizikového chování (šikana, kyberšikana, rasismus, xenofobie, kriminalita, rizikové sexuální chování a partnerství, patologické hráčství, poruchy příjmu potravy, odolávání nabídce drog)
Děti dokáží k daným problémům zaujmout postoj a vědí, na koho se v případě setkání se s rizikovým jevem obrátit. Bezpečné chování žáků v různých životních situacích je celospolečensky prospěšné. Od roku 2005 probíhá kontinuální program zabezpečený PROSPE o.s.

4. Skladba aktivit MPP

a) Pedagogové

Školení prevence elektronického násilí a kyberkriminality - seznámení ped. sbor s aktuálními problémy spojenými s užíváním sociálních sítí a jejich zneužívání ke kriminální činnosti (realizuje MČ P7 a Národní centrum bezpečnějšího internetu), počet proškolených pedagogů a termín konání bude upřesněn, délka školení 2 hodiny.

b) Žáci - tématické bloky ve výuce

1.-3.ročník - Člověk a jeho svět, Člověk a prostředí (Prvouka - 2 hod. týdně - vyučující 1.st.)

4.-5.ročník - Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví (Přírodověda - 2 hod. týdně - vyučující 1.st.)

6.-8.ročník - Člověk a společnost - vzájemné vztahy a komunikace, zdravý životní styl, partnerství a rodičovství (Výchova ke zdraví - 1 hod. týdně - Mgr. Vojtíšková, Mgr. Malúšová)

6.-9.ročník - Člověk a společnost - mezilidské vztahy, kriminalita, intolerance, výchova k občanství (Občanská výchova - 1 hod. týdně - Mgr. Kettner, Mgr. Míková, Mgr. Hadravová)

9.ročník - Člověk a příroda - nebezpečí chemických látek pro člověka (Chemie - 2 hod. týdně - Mgr. Malúšová)

6.-9.ročník - Soutěže s protidrogovou tématikou (Výtvarná výchova - 2 hod. týdně - Mgr. Hejcmanová)

Specifická primární prevence rizikového chování

Blok primární prevence - optimální vztahy mezi spolužáky, tolerance, spolupráce, předcházení vzniku rizikového chování (šikana, kyberšikana, rasismus, xenofobie, kriminalita, rizikové sexuální a partnerské chování, patologické hráčství, poruchy příjmu potravy, odolávání nabídce drog) - 6.-9.ročník - 236 žáků - 2x3 hod. v každé třídě - září 2020 až červen 2021 - PROSPE z.s. - Mgr. Titmanová)

Bezpečný kontakt se psy - interaktivní seminář (Jak se vhodně a bezpečně chovat při setkání s cizím psem) - 1.-2.ročník - 149 žáků - 12 hodin - POLICIE ČR)

Prevence kouření - interaktivní seminář (Fakta a mýty o kouření, informace o škodlivosti kouření)  - 3.roč. - 79 žáků - 6 hod. v každé třídě v průběhu školního roku - POLICIE ČR nebo Česká koalice proti tabáku)

Nenechat si ublížit (Co vše je šikana, nebezpečí internetu a návykových látek) - interaktivní seminář - 4.-5.roč. - 164 žáků - 12 hodin v průběhu I. pololetí - POLICIE ČR - p. Zelinková)

Prevence alkoholu - interaktivní semninář - 6.roč. - 65 žáků - 6 hodin - zatím nejasněna zodpovědná osoba (není-li k dispozici oranizace garantovaná MČ, zahrnuje téma do programu PROSPE z.s.

Problematika HIV pozitivních lidí - interaktivní seminář - 8.roč. - 53 žáci - 4 hodiny - Česká společnost AIDS pomoc - p. Hornych)

Extremismus - interaktivní seminář - 8.-9.roč. - 116 žáků - 10 hod. v každé třídě - Imperativ o.s. - Bc. Lebeda)

c) Rodiče

Informovanost rodičů o projektech primární prevence na naší škole (v rámci třídních schůzek v 6. roč. 14.9.2020 - Prospe z.s. - Mgr. Titmanová)

5. Evaluace

A) Kvalitativní hodnocení

Ve školním roce 2019-2020 se nám již dvanáctým rokem podařilo zajistit programy primární prevence pro všechny žáky 1. – 9. tříd a již patnáctým rokem specifickou primární prevenci pro 6. - 9. třídy. 

1) Dlouhodobá primární prevence

Projekt specifické primární prevence zabezpečený organizací PROSPE z.s.
Cílová skupina: 6. – 9. třídy
Již patnáctým rokem proběhl na naší škole projekt specifické primární prevence. S tímto projektem jsme absolutně spokojeni. Líbí se nám, že programy jsou přizpůsobovány potřebám jednotlivých tříd. Lektorky mají zodpovědný, profesionální a vstřícný přístup k dětem. U dětí jsou oblíbené a získaly důvěru. Vždy se dokážeme domluvit na dalších krocích.
Další klad tohoto programu spatřujeme v tom, že lektoři na prvních třídních schůzkách nového školního roku informují rodiče našich žáků o tomto programu a jsou jim k dispozici k individuálním pohovorům. Zprávy z programů jsou zprostředkovány třídním učitelům, kteří je využívají k nastavení komunikace se třídou a řešení jednotlivých problémů.
 
2) Krátkodobá primární prevence 
A) Česká koalice proti tabáku
Cílová skupina: 3. třídy
Program je zajímavě a poutavě připravený. Děti odvozují z obrázků a aktivně spolupracují.
 
B) Policie ČR – téma šikana a bezpečné chování
Cílová skupina: 1., 2, 4. a 5. třídy
Profesionálně připravený program zaujal nejen žáky, ale i učitele. A další téma se týkalo nebezpečí internetu. Děti se aktivně podílejí na programu.
 
C) MČ – téma prevence alkoholu
Cílová skupina: 6. třídy
Program je zaměřený na nebezpečí nejvíce zneužívané legální drogy alkoholu.
 
D) Česká společnost AIDS pomoc – pan Hornych
Cílová skupina: 8. třídy
Již od roku 2006 probíhá na naší škole program vedený Martinem Hornychem. Díky tomuto projektu žáci dostávají informace nad rámec výuky, získávají nový pohled na problematiku HIV pozitivních lidí a hlavně se dozvídají o nebezpečí této choroby, jak se mohou chránit a naopak a čeho se nemusí obávat. Program je působivý, velice emotivní a žáci aktivně spolupracují.
 
E) Imperativ, o.s. - Bc. David Lebeda – projekt Extremismus
Cílová skupina: 9. a 8. třídy
DVD a následná diskuse. Žáci se mimo jiné dozvídají, čeho se mají vyvarovat, aby se nechtěně nepřipletli mezi problematické skupiny. Dále se dozvěděli o právních důsledcích nezákonného jednání. Program byl vysoce profesionální a žáky velice zaujal.

Vzhledem k tomu, že programy jsou kladně hodnoceny žáky i učiteli, budeme v těchto aktivitách pokračovat. Finance na dlouhodobou prevenci získáváme z grantu Hl.m.Prahy a většinu ostatních programů se nám daří finančně zabezpečit z prostředků MČ Prahy 7.

B) Kvantitativní hodnocení

I. Práce pedagogického sboru - vzdělávací akce v oblasti prevence (12 pedagogů - 8 hod.)

II. Spolupráce školy s rodiči - aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH (cca 140 rodičů - 3 hod.)

III. Preventivní aktivity pro žáky - 20 bloků primární prevence + 12 seminářů (570 žáků - 120 hod.), volnočasové aktivity - 1 školní klub + 15 zájmových kroužků (cca 280 žáků), jiné akce - v plánu 13 akcí (žáci, učitelé, rodiče)

Poznámka: Vzhledem k situaci spojené s možnými omezeními ohledně covidu-19 je možné, že některé programy budou přesunuty na příznivější období, nebo budou zrušeny. V jednání jsou také bloky primární prevence on-line, či přesun těchto bloků na 1. stupeň.

Zpracovala Mgr. Radmila Hadravová, metodička primární prevence FZŠ Umělecká 8, Praha 7