Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Přípravná třída - náplň práce

Přípravná třída poskytuje vzdělávání dětem v posledním roce před nástupem do 1. třídy základní školy.

  V průběhu školního roku se děti naučí orientovat v novém prostředí, mají dostatek času a prostoru, aby se mohly postupně seznámit s novou situací, přizpůsobit se a přivyknout všem změnám, požadavkům i hlavní nové roli školáka. Přechod z mateřské do základní školy bývá pro mnohé děti velmi náročný. V přípravné třídě naší školy se proto zaměřujeme na metody a formy prožitkové a zážitkové pedagogiky, které přispívají nenásilnou formou k postupné adaptaci na školní prostředí. Děti se pravidelně účastní společných aktivit s žáky prvních ročníků i tradičních akcí a slavností školy. 

  Nižší počet dětí ve třídě (max.15 žáků) umožňuje věnovat se každodenně dětem individuálně podle jejich momentálních potřeb.

  Pobyt v přípravné třídě je bezplatný.

  Děti mohou navštěvovat školní družinu i zájmové kroužky.

  Na co se v  přípravné třídě zaměřujeme

- předčtenářské dovednosti, čtení s porozuměním, každý den s knihou

- rozvoj souvislého vyjadřování, rozšiřování slovní zásoby

- předmatematické představy

- zraková a sluchová percepce

- grafomotorická cvičení, příprava na psaní

- environmentální výchova

- rozvoj hrubé i jemné motoriky

- prosociální činnosti

- kooperativní činnosti, individuální práce

- rodinná atmosféra, podporující prostředí

  Důležitou a podstatnou součástí výuky, která se promítá do každodenní práce v přípravné třídě, jsou hry, dramatická výchova, artefiletitické činnosti, výtvarné, pracovní a hudební aktivity, rozvoj pohybových a sportovních dovedností, rozvoj aktivit podporujících zdravý životní styl. 

  Děti se účastní společných vystoupení, soutěží, workshopů a slavností.

  Aktivní přístup k získávání vědomostí a tvořivé myšlení jsou součástí každodenní práce s našimi malými školáky.

  Velmi si vážíme spolupráce s rodiči, snažíme se tvořit rodinné klima, podporujeme vzájemné setkávání, návrhy a nápady pro práci s dětmi a bezbariérovou komunikaci.