Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Učební plán - I. stupeň

UČEBNÍ PLÁN I. STUPNĚ zahrnuje tyto předměty:

Český jazyk a literatura – v 1. ročníku 8 hodin týdně, ve 2. ročníku 8 hodin týdně, ve 3. ročníku 9 hodin týdně, ve 4. ročníku 8 hodin týdně, v 5. ročníku 7 hodin týdně
Bylo využito 5 disponibilních hodin.
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopnosti poznávání
- Kreativita
- Komunikace
- Sebepoznání a sebepojetí
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
- Řešení problému a rozhodovací dovednosti
Multikulturní výchova
- Lidské vztahy
- Etnický původ
- Kulturní diference
Výchova demokratického občana
- Občan, občanská společnost a stát
- Občanská společnost a škola
- Formy participace občanů v politickém životě
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Všechny tematické okruhy
Environmentální výchova
- Všechny tematické okruhy
Mediální výchova
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Fungování a vliv médií ve společnosti
- Tvorba mediálních sdělení
- Práce v realizačním týmu
 
Cizí jazyk využitím disponibilních hodin zařazujeme výuku anglického jazyka již od 1. ročníku, kde se bude vyučovat jedna hodina týdně, ve 2. ročníku pak 2 hodiny a od 3. ročníku jsou do výuky zařazeny 3 hodiny cizího jazyka týdně
Byly využity 3 disponibilní hodiny.
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
- Poznávání lidí
- Komunikace
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- Mezilidské vztahy
- Hodnoty, postoje, praktická etika
Multikulturní výchova
- Multikulturalita
Environmentální výchova
- Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
- Stavba mediálních sdělení
 
Matematika – v 1. – 5. ročníku po 5 hodinách týdně
Bylo využito 5 disponibilních hodin.
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
- Seberegulace a sebeorganizace
- Kreativita
- Kooperace a kompetice
- Rozvoj schopností poznávání
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá

Prvoukav 1. – 3. ročníku po 2 hodinách týdně

Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
- Sebepoznání a sebepojetí
- Seberegulace a sebeorganizace
- Kreativita
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
- Kooperace a kompetice
- Hodnoty, postoje, praktická etika
- Řešení problému a rozhodovací dovednosti
- Psychohygiena
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
Výchova demokratického občana
- Občan, občanská společnost a stát
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Multikulturní výchova
- Lidské vztahy
- Etnický původ
Environmentální výchova
- Ekosystémy
- Základní podmínky života
- Vztah člověka k prostředí
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Mediální výchova 
- Fungování a vliv médií ve společnosti
 
Přírodovědave 4. ročníku 1 hodinu týdně, v 5. ročníku – 2 hodiny týdně
Byla využita 1 disponibilní hodina.
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopností poznávání
- Psychohygiena
- Mezilidské vztahy
Multikulturní výchova
- Lidské vztahy
- Etnický původ
Environmentální výchova
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
- Fungování a vliv médií ve společnosti

Vlastivědave 4. – 5. ročníku po 2 hodinách týdně

Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Výchova demokratického občana
- Občan, občanská společnost a stát
- Formy participace občanů v občanském životě
- Občanská společnost a škola
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
Multikulturní výchova
- Lidské vztahy
- Etnický původ
 
Tělesná výchovav 1. – 5. ročníku po 2 hodinách týdně, přičemž ve 2. ročníku je vždy věnováno 40 hodin výuce plavání.
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopností a poznávání
- Kreativita
- Komunikace
- Kooperace a kompetice
- Hodnoty, postoje, praktická etika
Enviromentální výchova
- Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
- Vnímání autora mediálních sdělení
  
Výtvarná výchova 1. – 3. ročník 1 hodina týdně, 4. – 5. ročník 2 hodiny týdně
 
Pracovní činnosti v 1. – 5. ročníku 1 hodinu týdně
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopnosti poznávání
- Sebepoznání a sebepojetí
- Komunikace
- Řešení problému a rozhodovací dovednosti
Environmentální výchova
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
  
Hudební výchova v1. – 5. ročníku 1 hodinu týdně, ve třídách s rozšířenou výukou hudební výchovy – v 1. ročníku 2 hodiny týdně, ve 2. – 5. ročníku 3 hodiny týdně
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopnosti poznávání
- Kreativita
- Psychohygiena
- Mezilidské vztahy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
Multikulturní výchova
- Kulturní diference
- Multikulturalita
Mediální výchova
- Fungování a vliv médií ve společnosti
 
Informatikav 5. ročníku 1 hodinu týdně
 
Sborový zpěvje zařazen pro třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy ve 2. – 5. ročníku, po 2 hodinách týdně