Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
skola@fzsumelecka.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Volební řád ŠR

Městská část Praha 7
Nábř. kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

vydává v souladu s usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. 0430/12 ze dne 11.6.2012 dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

VOLEBNÍ ŘÁD

pro volbu členů školskérady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a pedagogickými pracovníky školy v základních školách zřizovaných Městskou částí Praha 7.

Školská rada má celkem devět členů, třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

1) Uskutečnění voleb do školské rady zajistí v souladu s tímto volebním řádem ředitel školy. Ten také ustaví nejdéle

a) do 10 dnů po obdržení usnesení Rady MČ Praha 7, kterým byli jmenováni zástupci zřizovatele pro další funkční období, nebo

b) do 30 dnů před skončením funkčního období stávajících volených členů školské rady nejméně tříčlenný přípravný výbor, jehož je předsedou. Členy přípravného výboru mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků nebo pedagogičtí pracovníci školy. Současně ředitel školy informuje opráněné osoby, kterými jsou v daném případě zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci školy, o připravovaných volbách do školské rady a vyzve je k podání návrhů na kandidáty na členství ve školské radě, kandidáti mohou být navrhováni i mimo okruh oprávněných osob, ředitel školy nemůže být navržen na kandidáta na členství do školské rady ani jmenovánčlenem školské rady. Ředitel školy stanoví lhůtu k podání návrhů podle předchozí věty a po jejím uplynutí bezodkladně svolává k volbám členů školské rady oprávněné osoby formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole (oznamuje zákonným zástupcům  prostřednictvím žáků, též na webových stránkách školy) nejpozději 15 dnů před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb.

2) Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisů eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, organituje průběh voleb, zaznamenává výsledky hlasování, pořizujej zápis o volbách a vyhlašuje výsledky voleb do školské rady.

3) Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za jednoho žáka hlasuje vždy jen jeden zákonný zástupce, v případě, že zákonný zástupce při volbě zastupuje více žáků, náleží mu příslušný počet hlasů. Zvoleni jsou kandidáti, kteří ve svých kategoriích (tj. volení zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo pedagogickými pracovníky školy) získali nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se určí pořadí losem. Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastní alespoň jedna čtvrtina zákonných zástupců nezletilých a tři čtvrtiny pedagogických pracovníkůškoly.

4) Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci, ani být jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

5) Zápis o volbách do školské rady obdrží ředitel školy, zřizovatel a zvolená školská rada.

6) Případné opakování voleb členů školské rady zejména z důvodu nízké účasti oprávněných osob se uskuteční nejdříve za 15 a nejpozději do 30 dnů ode dne konání předchozích voleb.

7) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

8) Ředitel školy svolává první zasedání nově zvolené školské rady, kde si školská rada stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu tajnýmm hlasováním.Všechna ostatní zasedání je oprávněn svolávat pouze její předseda. ŠYkolská rada je povinna zasedat minimálně dvakrát v průběhu školního roku.

9) Požádá-li ředitele školy alespoň většina oprávněných voličů podle odstavce 1) volit tohoto  člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady, lze konat předčasné volby do funkce voleného člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se konají v souladu s tímto volebním řádem v případě, že volený člen školské rady přestane být jejím členem před skončením funkčního období z důvodů uvedených v odstavci 11) písm. a) až e). Volební procedura se řídí dle odstavců 2 až 7, a v zápisu musí být zřetelně označeno, že se jedná o předčasnou volbu. Funkční období člena zvoleného v předčasných volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské tady v řádných volbách.

10) Při předčasném ukončením členství jmenovaného člena školské rady před skončením funkčního období z důvodů uvedených v odstavci 11) písm. a) až e) o této skutečnosti nejpozději do 15 dnů písemně informuje zřizovatele a ředitele školy předseda školské rady a zároveň požádá zřizovatele školy o jmenování náhradního člena školské rady. Funkční období jmenovaného náhradního člena školské rady bude končit shodně s funkčním obdobím ostatních řádně jmenovaných členů školské rady.

11) Členství ve školské radě je čestné a končí uplynutím tříletého funkčního období. Členství může také skončit před uplynutím funkčního období
a) úmrtím,
b) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
c) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady,
d) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,
e) vnikem neslučitelnosti dle § 167, odst. 2, věty třetí (člen ŠR bude jmenován ředitelem školy),
f) dnem, kdy byl do funkce voleného člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách dle odstavce 9 věty první,
g) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole,
h) u zákonného zástupce dnem, kdy jeho syn/dcera přestane být žákem školy.

12) Tento volební řád nabývá účinnosti dne 1.1.2012.