Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Výroční zpráva ZŠ

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8
IČO 60435216 tel: 233378694 tel. MŠ 233374638 e-mail: fzsumelecka@seznam.cz
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA FZŠ UMĚLECKÁ a MŠ U Studánky za školní rok 2017/2018
 
Název školy (dle posledního rozhodnutí ve školském rejstříku):
Fakultní základní škola PedF UK a Mateřská škola U Studánky Umělecká 8, Praha 7
Adresa školy (dle posledního rozhodnutí ve školském rejstříku):
Umělecká 850/8, Praha 7
Jednotlivé součásti školy (dle posledního rozhodnutí ve školském rejstříku):
IZO 060 435 216 – Základní škola
IZO 107 502 909 – Mateřská škola
IZO 112 600 018 – Školní družina
IZO 102 461 554 – Školní jídelna
IZO 181 022 460 – Školní klub
IZO 181 097 443 - Lesní mateřská škola
 
Telefon ústředna: 233 378 694, 233 374 258
ředitel: 233 376 978
fax: -------
e-mail: fzsumelecka@seznam.cz
internet. adresa: www.fzsumelecka.cz
 
Ředitel: Mgr.Bohumil Kettner
Statutární zástupce ředitele: Mgr.Zdeněk Kodýtek
Další zástupce ředitele: Mgr.Miroslava Müllerová
Další zástupce ředitele pro MŠ: Lucie Nyklová, DiS
 
Výchovný poradce: Mgr.Taťána Hejcmanová
Speciální pedagog: Mgr. Renáta Choutková,Mgr. Julie Rozumková (MD), Mgr. Iva Anderlová
Školní psycholog: ---
Školní metodik prevence: Mgr.Radmila Hadravová
 
Školní vzdělávací program: ŠKOLA POHODY 31.8.2007 (podrobně v další části)
Pedagogičtí pracovníci – odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoliv aprobovanost:
Počet pedagogických pracovníků (ke dni 31.12.2017):
Celkem: 62
Ped.prac. s odbornou kvalifikací: 55
Ped.prac. bez odborné kvalifikace: 7
Věková struktura pedagogických pracovníků (k 31.12.2017):
do 30 31-40 41-50 51-60 61 a více
9 13 15 12 13
Informace o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
a) počet PP, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci: 3
b) průběžné vzdělávání – uvést nejpočetněji zastoupená témata:
akreditované kurzy MŠMT – výchovné poradenství, prevence sociálně patologických jevů,
enviromentální výchova, interaktivní tabule, jazykové vzdělávání, výtvarná galerie, hudební
semináře, moderní metody v matematice (prof.Hejný) ap.
 
Kapacity:
Zápis žáků do ZŠ ve škol. r. 2017/2018:
Zapsáno: 112   Přijato: 79   Odklad šk.doch.: 13
 
Počet tříd a žáků ZŠ ve škol. r. 2017/2018:
Počet tříd: 26   Počet žáků celkem: 532   1.třídy: 3 (76 žáků)
Třídy 1.st.: 16 (354 žáků)   Třídy 2.st.: 7 (178 žáků)
Prům.počet žáků ve třídách: 21,28
Kapacita (dle rozhodnutí): 700 žáků
 
Přípravná třída pro děti se sociálním znevýhodněním ve škol. r. 2015/2016
Počet tříd: 1 (16 žáků)
 
Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného
prostředí do ZŠ (stručný popis):
Zřízena 1 přípravná třída, která přínosně napomáhá především dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo s odkladem školní docházky – rodiči hodnocena velmi kladně.
ČŠI konstatovala ve své poslední zprávě, že „Kvalitní práce učitelky v přípravné třídě významným
způsobem napomáhá k doplnění některých chybějících předpokladů pro další úspěšný vývoj dětí s
odkladem povinné školní docházky. Podnětná a pozitivně laděná výuka podporuje všestranný rozvoj dětí
a efektivně je připravuje ke vzdělávání v základní škole.“
 
Počet odděl. a žáků ŠD, ŠK ve škol. r. 2016/2017:
ŠD: 8 oddělení (232 žáků)    ŠK: 1 odd. (30 žáků)
 
Hodnocení činnosti školních družin a klubů:
Školní družina pracovala celkem v 8 odděleních. Školní klub: 1 (nepravidelná docházka)
Zapsaných žáků do ŠD bylo celkem 232.
Školní družina byla v provozu denně od 6.45 - 17.30 hodin. Během všech školních prázdnin byla možnost umístit dítě do ŠD, rodiče však tuto možnost většinou nevyužívali.
Ve ŠD byly zřízeny kroužky dle zájmu dětí: míčové hry, dramatický, výtvarný, taneční, plavání, šikovné ruce, gymnastika.
 
Kromě výše uvedeného děti navštěvovaly pravidelně každý měsíc min.jedno divadelní či filmové
představení, organizovány byly dětské slavnosti v aule škole, besedy , soutěže, návštěvy knihovny, muzeí, kina, setkávání s ostatními ŠD Prahy 7 apod. I nadále žáci navštěvovali lezeckou stěnu Boulder na Praze 7.
Veškeré školou organizované kroužky probíhaly ve školní budově tak, aby si rodiče mohli své děti
vyzvedávat ve škole a nemuseli posílat a poté docházet pro své děti do jiných zařízení.
S činností ŠD byli spokojeni nejen rodiče, ale i ČŠI, což rodiče vyjádřili na třídních schůzkách a ČŠI ve
vydané Inspekční zprávě (Č.j. ČŠIA-567/16-A)
 
Školní jídelna – počet přihlášených dětí/žáků ve škol. r. 2016/2017:

MŠ: 118      ZŠ: 501

 
Počet mimopražských žáků navštěvujících ZŠ (počet žáků vždy z konkrétního kraje):
Jihočeský:1     Vysočina: 3    Olomoucký: 1     Zlínský: 1   Středočeský: 15
 
Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ:
Bělorusko 1, Rumunsko 1, Bulharsko 1, Rusko 7, Čína 1, Řecko 2, Slovensko 4, Gruzie 1, Srbsko 2, Itálie 1, Ukrajina 8, Maďarsko 1, USA 2, Vietnam 6, Chorvatsko 1, Korea 1. Celkem 40.
 
Problémy v začleňování dětí cizinců jsou zejména v překonávání jazykové bariéry, jedná seo velmi namáhavou individuální práci jednotlivých pedagogů vysoce nad rámec svých povinností.
Z hlediska jednotlivých třídních kolektivů jejich začleňování nečiní žádné potíže.
Pomoc v tomto směru poskytuje žákům metodička multikulturní výchovy a na škole probíhá bezplatné
doučování českého jazyka v rámci programu MČ P7.

Další požadavky:

1. Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání:
Vzdělávání je realizováno podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem
ŠKOLA POHODY“, jehož cílem je pomocí pozitivně laděné tvůrčí atmosféry a partnerského přístupu v
žácích podporovat rozvoj nadání a prosocionální vztahy, což je předpokladem úspěšného naplňování
výchovně vzdělávacích úkolů školy. Na ŠVP ZV vhodně navazuje činnost školní družiny a školního klubu.
Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků i požadavků rodičů bylo zaměření školy
upřesněno do podoby těchto vzdělávacích priorit:
- Poskytovat kvalitní základní vzdělání (v souladu s RVP ZV) zaměřené na vytváření odpovídajících
vědomostí a aktivních dovedností žáků.
- Rozvíjet schopnosti hudebně nadaných žáků – pokračovat v tradici hudebních tříd.
- Rozvíjet jazykové nadání ve zřizovaných jazykových třídách.
- Pomáhat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami - vytvářet po dohodě se zákonnými zástupci a Školským poradenským zařízením individuální plány.
- Soustavně realizovat programy primární prevence a tím v žákovských kolektivech předcházet vzniku
sociálně patologických jevů.
- Aktivně naplňovat cíle environmentální výchovy .
- Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách.
- Rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiích i v sociálních vztazích.
- Budovat a upevňovat prosociální vztahy mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu – vysoký důraz klást na podporu sociálního cítění, vytváření atmosféry bezpečí a důvěry, vzdělání zaměřit na pozitivní atmosféru s empatickým přístupem pedagogů k dětem.
 
Při ZŠ byla i od školního roku 2017/2018 zřízena přípravná třída, která přínosně napomáhá zejména dětem se sociálním znevýhodněním nebo s odkladem školní docházky.
 
2. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Žáci učící se cizí jazyk: 532
jako povinný předmět (angličtina): 532
žáci učící se druhý povinný jazyk (němčina): 77
žáci učící se cizí jazyk v rámci konverzace s rodilým mluvčím: 115
AJ I.stupeň: 354, II.stupeň: 178
NJ I.stupeň: 0, II.stupeň: 77
 
Žáci se aktivně účastní mnoha soutěží v anglickém jazyce, soutěží ve zpěvu v angl.jazyce, olympiád v
anglickém jazyce – dosahují opakovaně vynikajících umístění.
 
3. Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů – jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policie ČR , psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty):
 
Po celý rok pracovala ve funkci výchovné poradkyně školy - p.uč.Mgr.T.Hejcmanová,pro rodiče i pro žáky měla vyčleněny v odpoledních hodinách konzultační hodiny. Nejvíce konzultací bylo tradičně k volbě povolání a kyberšikaně.
Na škole nebyla zřizena funkce školního psychologa.
 
Spolupráce s Ped.-psych.poradnou: PhDr.Hasíková - v průběhu roku navštěvovala pravidelně školu v
předem dohodnutých termínech, vždy přinesla zprávy z provedených vyšetření, vše projednávala s
vých.poradkyní a během dopoledne navštěvovala jednotlivé učitele. Kromě kontrolních vyšetření byla
provedena také vyšetření dalších dětí, u nichž bylo podezření na specifické poruchy učení.
Během 2.pololetí Ped.psych.poradna provedla rovněž profesní vyšetření.
 
Škola pokračovala v začaté spolupráci s Dyscentrem – monitorování jednotlivých tříd včetně výstupů pro pedagogy.
Bylo pokračováno v načaté velmi dobré spolupráci s Policií ČR, Městskou policií Prahy 7 – v rámci
protidrogové prevence (viz dále) a s Hasičským záchranným sborem HMP.
Jednotlivé , zejména výchovné problémy, byly řešeny s odborem péče o mládež – vzájemná
komunikace probíhala opět bez problémů.
 
4. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity:
Školská rada v počtu 9 členů se scházela v budově školy a pravidelně projednávala průběh a organizaci
vzdělávání.
Byla informována o akcích školy, o hospodaření, schvalovala Výroční zprávu školy.
Projednávala ŠVP a pokračování anglické konverzace s rodilým mluvčím, vyjadřovala se ke Školnímu
řádu, Participativnímu projektu ap.
Spolupráce byla velmi přínosná.
 
Další formy spolupráce a mimoškolní aktivity:
Rodiče byli průběžně seznamováni s chodem školy na pravidelných třídních schůzkách, ve svých
konzultačních hodinách se jim věnovala výchovná poradkyně i jednotliví vyučující.
Snažili jsme se co možná nejvíce rodičům přiblížit různé školní aktivity a umožnit jim účast na různých
akcích: ( např. ADVENTNÍ VEČERY, SPANÍ VE ŠKOLE, SLAVNOST SPADANÉHO LISTÍ, PETRKLÍČOVÉ OTEVÍRÁNÍ JARA, BURZY V AULE ŠKOLY, MASOPUST, ČERTÍ TRŽÍČKY, VÁNOČNÍ AKADEMIE apod.)
Další formou spolupráce je partnerský vztah s AC Sparta Praha v rámci projektu „FANDÍME SLUŠNĚ“,
žáci navštívili stadión na Praze 7.
Škola pokračovala rovněž ve velmi úzké spolupráci s PEDAGOGICKOU FAKULTOU UNIVERZITY
KARLOVY v Praze, zejména s katedrami hudební výchovy, didaktiky a rodinné výchovy a
s PŘÍRODOVĚDECKOU FAKULTOU UK v Praze.
 
V rámci praxe studentů bylo pokračováno i ve velmi úzké spolupráci se STŘEDNÍ PEDAGOGICKOU
ŠKOLOU v Praze, obor vychovatelství.
Nově byla navázána spolupráce s VOŠ zdravotnickou 5.května – v rámci nutričního poradenství byl
zahájen projekt nutriční gramotnosti žáků I. i II.stupně.
Nově byla navázána i spolupráce s ČESKOU ZEMĚDĚLSKOU UNIVERZITOU v rámci projektu
Nebezpečné přírodniny.
Po celý rok fungovala vzájemná komunikace mezi starosty jednotlivých tříd a vedením školy - probíhala
pravidelná setkání, kde byla kromě jiného na základě poznatků žáků korigována mimoškolní činnost žáků.
 
Celá škola žila i ve šk.roce 2017/2018 velice bohatým mimoškolním životem. Pro své žáky bylo
organizováno mnoho rozličných kroužků, ve kterých jako vedoucí působili z větší části učitelé této školy.
Skladba těchto kroužků vycházela jednoznačně ze zájmu dětí. Největší zájem byl o keramický kroužek, kde probíhala kroužková výuka i pro rodiče žáků a navíc bylo pokračováno i ve výuce pro děti z MŠ U
Studánky. Velký nárůst zaznamenal i sportovní kroužek zřízený v rámci akce ZLEPŠENÍ SPORTOVNÍ
AKTIVITY DĚTÍ.
Kromě výše uvedeného v rámci celého školního roku byla organizována celá řada výletů (i víkendových), exkurzí ap. za velkého zájmu žáků.
 
5. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech:
Škola se zapojila do mezinárodního programu začleňování žáků – cizinců do českého prostředí.
Školu navštívili zahraniční pedagogové z více zemí, kteří byli výukou nadšeni.
Škola pokračovala v úzké spolupráci s Jihokorejsou pedagickou fakultou připravující budoucí ředitele
škol.
Škola pokračovala ve spolupráci s rodilým mluvčím – hodiny anglické konverzace.
Škola se přihlásila do projektu EU - ŠABLONY, výzva č. 22 a 23.
 
6. Zkušenosti s péčí o nadané žáky:
Po talentových zkouškách do 1. třídy byla opět otevřena jedna první třída s rozšířenou výukou hudební
výchovy, tato rozš.výuka pokračovala i v dalších ročnících I.stupně základní školy.
 
Všichni nadaní žáci byli svými vyučujícími připravováni k účasti v nejrůznějších soutěžích, kde vesměs
úspěšně reprezentovali naši fakultní školu.
Úspěšně bylo pokračováno s třídou s rozšířenou výukou anglického jazyka.
Škola pokračovala ve spolupráci s Mensou ČR za účelem zkvalitněni péče o talentované žáky.
 
Všichni zájemci o studium na středních školách byli individuálně připravováni k přijímacím pohovorům a
zkouškám.
Máme pozitivní zkušenosti s péčí o hudebně nadané žáky, jejichž talent je rozvíjen nejen v rozšíř.hodinách hudební výchovy a sborového zpěvu, ale i aktivní spoluprací s pěveckými soubory KOŤATA, RADOST a PUERI GAUDENTES.
Rovněž jsme pokračovali v úzké spolupráci s Kühnovým pěveckým sborem .
 
7. Polytechnická výchova (volitelné předměty, kroužky):
Polytechnická výchova žáků je rozvíjena nejen v hodinách pracovních činností na I. a II.stupni, nýbrž i
v mimoškolní výchově formou družinových a nedružinových zájmových kroužků, mezi nimiž si získává
stále velkou oblibu kroužek KERAMIKY, který vede odborný pracovník – keramik p.I.Sagač.
Mezi další hojně navštěvované kroužky patří např. Šikovné ruce a Gymnastika.
 
8. Environmentální výchova:
V rámci environmentální výchovy se naše škola zúčastnila dalšího ročníku ekologické sběrové soutěže, ve které jsme se umístili OPĚT na předních místech.
 
Naše škola pokračovala v celoroční spolupráci se ZOO PRAHA .
Další úzká spolupráce pokračovala s Botanickou zahradou Troja a Planetáriem.
I v letošním roce uspořádala naše škola akce pro žáky naší školy ke DNI ZEMĚ.
 
K rozvoji environmentální výchovy přispěly i ozdravné pobyty žáků naší školy (škola se finančně z příspěvku rodičů podílela na výjezdu dětí ze slabších sociálních skupin) a v červnu byl opět zorganizován PROJEKTOVÝ TÝDEN v rámci výuky žáků II. stupně.
 
Na školním pozemku před školou se žáci stále pečlivě starají o STROM EVROPSKÉ ÚSTAVY ( jerlín
japonský ) .
 
9. Multikulturní výchova:
V rámci schváleného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a na základě zvyšujícího se počtu dětí – cizinců byla zařazována do výuky tematika multikulturní výchovy s akcentem na toleranci a bezkonfliktní komunikaci.
 
Pokračovala spolupráce s Fondem ohrožených dětí – pravidelné čtení a výuka českého jazyka pro nově
příchozí děti ze zahraničí.
Ve výuce dějepisu byla opět kladena zvýšená pozornost na téma českoněmeckých vztahů včetně
objektivních informací o odsunu sudetských Němců.
V rámci Projektového týdne navštívili žáci II. stupně řadu památných míst.
 
10. Prevence rizikového chování:
V rámci protidrogové prevence pracovala s žáky metodička Mgr. Radmila Hadravová, uč. II. stupně.
Ve škole je umístěna schránka důvěry, prostřednictvím kterých se mohou žáci svěřovat se svými problémy.
Hlavními tématy při hodinách občanské i rodinné výchovy byla témata:
- kyberšikana, úspěšné zvládání stresu, šikana, komunikativní dovednosti, negativní důsledky kouření,
legálních i nelegálních drog na organizmus dospívajících jedinců ap.
 
Průběžně byla opět dovybavována žákovská knihovna a studovna, která byla otevřena PO-ČT do 15,00 hodin.(ext. knihovnice – B. Ježková).
 
Výjimečná péče byla věnována i v tomto školním roce protidrogové prevenci, celá řada našich učitelů byla proškolena.
 
Metodička (Mgr.Radmila Hadravová) se účastnila všech výjezdních zasedání preventistů organizovaných Městskou částí Prahy 7 a MHMP.
 
Na 1.stupni systém PRIMÁRNÍ PREVENCE zahrnoval:
1.třídy – institut FILIA
2.třídy – besedy
3.třídy – ČESKÁ KOALICE PROTI TABÁKU
4.třídy – POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
5.třídy – POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
V 6.,7.,8. a 9.ročníku se o této problematice hovořilo při třídnických hodinách, rodinné výchově a občanské výchově. K dispozici byly i školou zakoupené programy, např: KOMU POMÁHÁ LINKA BEZPEČÍ,SILNÝ PROTI SLABÉMU (šikana na ZŠ), ZNEUŽÍVANÉ DĚTI (SZÚ).
 
V rámci dlouhodobého programu primární prevence i v loňském roce pokračovaly měsíční anketní otázky pro žáky od 3. ročníku – pravidelné vyhodnocování na veřejné školní nástěnce.
 
Škola opět získala grant MHMP v oblasti primární prevence na projekt DROGY DO ŽIVOTA NEPATŘÍ a
mohla tak pokračovat v úspěšné celoroční spolupráci s občanským sdružením PROSPE.
Kromě výše zmíněných aktivit byl 2. stupeň obohacen iniciativami ČESKÉ SPOLEČNOSTI AIDS POMOC (8. ročník) a tematikou extremismu (protidrog.koordinátor Prahy 7. – 9. ročník).
 
I v tomto školním roce na základě podnětů pedagogů a žáků pokračovala nová forma prevence rizikového chování, která byla zaměřena na vyhledávání talentů žáků naší školy pod názvem UMĚLECKÁ MÁ TALENT.
V 8. ročníku se přihlásilo celkem 63 dětí ze všech tříd školy – jednalo se o několikaměsíční soutěž, jejíž
vyvrcholení proběhlo - a s velkým úspěchem – v červnu v aule školy.
Tato soutěž účinně přispěla k eliminaci rizikového chování žáků naší školy, stmelila třídní kolektivy – rádi
bychom v ní pokračovali i v dalším školním roce.
 
Škola navázala aktivní spolupráci s neziskovou organizací KLOKÁNEK.
 
V pravidelné činnosti pokračoval i nadále PREVENTIVNÍ TÝM, který se scházel pravidelně jedenkrát
v měsíci ve složení :
Mgr.Radmila Hadravová – předsedkyně
Mgr.Miroslava Müllerová
Mgr.Taťána Hejcmanová
Mgr.Zdeněk Kodýtek
Členové preventivního týmu navázali spolupráci s Komunitní skupinou pro Prahu 7, která je součástí
centra LOCIKA, zaměřeného na řešení případů domácího násilí s ohledem na zájem dítěte.
Škola pravidelně odebírala časopis Prevence.
 
11. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit):
I v tomto školním roce se žáci ve velkém počtu účastnili celé řady nejrůznějších soutěží, vyhlášených
MŠMT ČR i ostatních státních organizací a Městskou částí Praha 7, PedF UK, v nichž dosahovali velice
výrazných úspěchů, např:
- Čtenářská gramotnost – pokračování v rámci Výzvy č. 22 a 23.
- Obvodní kola v anglickém jazyce – 1.místo, 3.místo, 4.místo
- Obvodní kola v německém jazyce – 1. místo
- Krajské kolo v německém jazyce – 5.místo
- Obvodní kolo olympiády v českém jazyce – 4.místo
- Celoobvodní kolo soutěže písní v anglickém jazyce – 5x 1.místo, 2x2.místo, 1x3.místo
- Obvodní kolo Malá kopaná – 3.místo (mladší žáci)
- Obvodní kolo Malá kopaná – 1.místo (starší žáci)
- Obvodní kolo – florbal – 1.místo (starší žáci)
- Obvodní kolo – florbal – 3.místo (mladší žáci)
- HOBULET CUP 2018 – 1.místo
- Obvodní turnaj v basketbalu st.žáci – 1.místo
- Atletické závody škol Prahy 7 - 4x1.místo, 8x 2.místo, 4x3.místo
- Divadelní festival (čestné uznání)
- Obvodní kolo stolní tenis ml.žáci – 1.místo
- Obvodní kolo stolní tenis st.žáci – 3.místo
- Obvodní kolo stolní tenis st.žákyně – 1.místo, 3.místo
- Obvodní kolo stolní tenis ml..žákyně – 2.místo
 
I nadále pracoval VÝTVARNÝ ATELIÉR pro všechny děti i pedagogy městské části Prahy 7, z důvodu velikého zájmu dětí bude pokračováno i v dalších letech.
V tomto roce jsme vyučovali dle našeho školního vzdělávacího programu ŠKOLA POHODY ve všech
ročnících.
Základní filosofií naší školy nadále zůstává ŠKOLA POHODY, tj. škola, ve které se děti, učitelé, všichni
zaměstnanci a v neposlední míře i rodiče cítí dobře.
 
Již 4.rokem pokračovala velká letní akce pro všechny děti z Prahy7 – LETNÍ ŠKOLKA PRAHY 7 – ve
které se vystřídalo přes 200 dětí v 5 týdenních turnusech.
Hlavní důraz klademe stále především na vzájemnou komunikaci mezi všemi zúčastněnými.
 
Vzhledem k rozvíjející se velmi dobré spolupráci s rodiči se uskutečnilo mnoho mimoškolních společných akcí rodičů s dětmi a učitelů. Tuto oblast, kterou považujeme stále za velmi důležitou, neustále rozvíjíme.
I v letošním školním roce byl – jistě díky velmi dobré pověsti školy- velký zájem o zapsání či převedení dětí do naší ŠKOLY POHODY.
 
Na závěr bychom chtěli opět konstatovat, že celý školní rok 2017/2018 proběhl ve velmi klidné, tvořivé a
příjemné atmosféře - a to díky všem, kteří na něm byli účastni, v duchu závěrů ČŠI:
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ve své Inspekční zprávě (Č.j.ČŠIA-567/16-A) konstatovala, že se naše
škola i nadále úspěšně rozvíjí ve všech sledovaných oblastech, vysoký důraz klade na komunikaci se
žáky, na systematický rozvoj jejich morálních norem, podporu sociálního cítění a vytvoření bezpečí a
důvěry.
Koncepční práce vedení školy se odráží ve velmi dobrých personálních podmínkách – stabilizovaný
pedagogický sbor s vysokým zastoupení kvalifikovaných pedagogů zajišťujících kvalitní vzdělávání
dětí a žáků školy.“
Všem nově příchozím či začínajícím učitelům efektivně pomáhají zkušení uvádějící učitelé, na což
škola klade vysoký důraz.“
ČŠI konstatovala, že ve zhlédnutých hodinách panovala příjemná a podnětná atmosféra doprovázená
aktivním přístupem žáků k výuce a dodržováním předem dohodnutých pravidel chování. Všechny
hodiny byly kvalitně připravené, v naprosté většině se vyznačovaly promyšlenou stavbou, využitím
různých forem práce, střídáním činností, nepostrádaly dynamiku a aktivizující prvky.
ČŠI zejména konstatovala, že ve škole panuje výrazně přátelský a respektující přístup, škole se daří
úspěšně integrovat do běžných tříd žáky se SVP. Učitelé je povzbuzují, ověřují si jejich pochopení
zadaného úkolu.
V celé škole je kladen důraz na vytvoření příjemné a otevřené atmosféry, jsou jasně vymezená pravidla chování – žáci dodržují nastavená pravidla bezpečnosti a chování. Systematicky je budováno zdravé školní klima.
Mezi zásadní klady naší školy patří – dle hodnocení ČŠI:
- řízení pedagogických procesů v ZŠ
- průběh vzdělávání v MŠ
- průběh vzdělávání v přípravné třídě
- aktivní vytváření pozitivního klimatu v MŠ i v ZŠ
- podpora dobrých prosociálních vztahů všech aktérů vzdělávání
- podpora dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření
 
12. Naplňování cílů, opatření a aktivity:
Škola i nadále (dle výše uvedeného) naplňuje cíle vyplývající z Dlouhodobého záměru vzdělávání a
rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 – 2020.