Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

14.10.2019

JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY14.10.2019

Přítomni: Miroslava Müllerová, Magdalena Hodková, Marcela Nájemníková, Eva Krbečková, Marie Richterová, Marcela Vodolánová, Jiří Knitl, Klára Janicki

Nepřítomni: František Vosecký

Host: Bohumil Kettner ředitel školy

Program:
1) Přivítání přítomných členů a hosta
2) Informace o zahájení šk.roku 2019/2020
3) Projednání Výroční zprávyškoly za šk.rok 2018/2019
4) Schválení jednacího řádu
5) Různé

Ad1) Byli přivítání všichni členové školské rady, kteří se dostavili vpočtu 8 členů (nepřítomen byl jeden zástupce za zřizovatele)

Ad2) Členové ŠR byli informováni o zahájení nového šk.roku 2019/2020:

- zvýšený počet žákků oproti šk.roku 2018/2019 - celkový počet tříd (celkem 25 tříd 15-I.st. + 9 II.st. + 1PT)
- změny v pedagogickém sboru včetně zdůvodnění - změny vpočtu správních zaměstnanců a zaměstnanců ŠJ vč. zdůvodnění
- změny ve složení učitelek MŠ vč.zdůvodnění
- jmenování uvádějích učitelů
- jmenování vedoucích učitelek I.stupně
- jmenování vedoucích předmětových komisí II.stupně
- jmenování třídních učitelů
- přijetí nových žáků
- práce o prázdninách
- Letní školka 2019
- seznámení s využíváním peněz EU
šablony I ukončení (2017-2019) a šablony II od září 2019-do srpna 2021
- seznámení s žádostí o poskytnutí grantu MHMP
projekt Protidrogové prevence

Ad3) Ředitel školy celou výroční zprávu za šk. rok 2018/2019 přednesl a vyjádřil se ke všem bodům předkládané zprávy, které byly doplňovány jednotlivými členy školské rady

Ad4) Jednací řád, který nedoznal žádných změn od původně schváleného, byl předložen členům školské rady.

Ad5) Byly řešeny připomínky:

-p.J.Knitl neobdržel pozvání na červnovou schůzku školské rady. Předsedkyně školské rady se p.Knitlovi omluvila s vysvětlením, že byla ve zdravotní neschopnosti a zdůvodu řešení spousty administrativních úkonů omylem pozvala předcházející členy školské rady, zvolené za zřizovatele, čímž bylo způsobeno, že 2 členové, zvoleni za zřizovatele, pozvánku skutečně neobdrželi. Došlo k nápravě a mailové adresy byly opraveny.

-p.J.Knitl projednání jednacího řádu: Jednací řád nedostál žádných změn, jeho dřívější schválení potvrdilo opětovným odsouhlasením 6 přítomných členů školské rady, nově zvoleným dvěma zástupcům za zřizovatele byl na základě připomínky zaslán. Předsedkyně navrhla na základě připomínky jednací řád znovu projednat, k čemuž z důvodu časové tísně některých členů nedošlo.

-p.B.Kettner připomínky k Výroční zprávě: Host jednání p.řed.Kettner informoval, že neobdržel žádné pozměňovací návrhy ktextu Výroční zprávy za šk.rok 2018/2019. Informoval o podstatném rozšíření textu oproti předešlým.

Hlasování:

Školská rada hlasovala o textu Výroční zprávy školy za šk.rok 2018/2019 takto:

Pro schválení: 8 členů z 8 přítomných
Proti schválení: 0
Zdrželi se hlasování: 0

Školská rada hlasovala o Jednacím řádu takto:

Pro schválení: 6 členů zpřítomných 8 členů
Proti návrhu: 0
Zdrželi se hlasování: 2 členové (viz bod Ad5)

UsneseníŠkolská rada vzala na vědomí projednané zprávy, výsledky hlasování, kterými byla přijata Výroční zpráva za šk.rok 2018/2019 a Jednací řád.

Poznámka: Na základě zaslaných připomínek člena školské rady p.J.Knitla ze dne 17.10.2019, byly tyto připomínky předány řediteli školy,který se jimi bude zabývat a na příštím zasedání školské rady se k nim vyjádří.

Jednání bylo zahájeno v 16,00 hodin a bylo ukončeno v 18,18 hodin.

Zapsala: Mgr.Miroslava Müllerová

Příloha: Podpisový arch  (viz. fotopříloha)