Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

14.10.2020

JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 14.10.2020

Přítomni: Miroslava Müllerová, Magdalena Hodková, Marcela Nájemníková, Eva Krbečková, Marcela Vodolánová-online Google MEET, Eva Raisová

Omluveni: František Vosecký, Jiří Knitl, Johana Turnerová

Host: Bohumil Kettner – ředitel školy

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Přivítání nových členů ŠR, schválení ověřovatele a zápisu z jednání ŠR.

2. Schválení programu jednání.

3. Přednesení Výroční zprávy ředitelem školy.

4. Mimořádná situace-COVID 19, hodnocení situace ve škole.

5. Revitalizace pozemku.

6. Různé – diskuse.


Ad 1. a 2.
 Předsedkyně ŠR M. Müllerová přivítala členy školské rady a hosta, ředitele školy, p. .Kettnera poté všichni přítomní členové jednomyslně odsouhlasili program jednání.

Předsedkyně představila přítomným nově zvolenou členku za rodiče –

p. Evu Raisovou, která nahradila odstoupivší p.Marii Richterovou - a informovala

o nové člence ze strany zřizovatele -p. Johaně Turnerové, která nahradila rezignující p. Kláru Janicki.

 


Ad 3.
Ředitel školy přednesl přítomným Výroční zprávu, která byla všem členům školské rady zaslána předem k prostudování.

Kromě statistických údajů minulého roku se mimo jiné ředitel školy opakovaně věnoval vysvětlení inspekční zprávy, posudku psychologa a názoru supervizora při mimořádné události napadení třídního učitele žákem 9.ročníku a vulgárního napadení učitelky německého jazyka.

Dále se věnoval zhodnocení distanční výuky z jara 2020 a poučení se z této výuky do současné situace.

Upozornil přítomné, že přes zhoršené podmínky výuky byli všichni žáci devátého roční úspěšně přijati na školy, které zvolili, odešlo i mnoho mladších žáků po úspěšném přijetí na víceletá gymnázia.

Výroční zpráva byla schválena všemi přítomnými členy jednomyslně.

 

Ad.4 P. Kettner se vyjádřil optimisticky k projevu p.ministra Prymuly, který dal jasný slib, že se žáci 1.stupně vrací 2.listopadu do školy. Poděkoval zástupcům školy za přípravu na distanční výuku.

Zdůraznil, že ví, že distanční výuka nikdy nenahradí prezenční výuku, ale chápe, že nyní je to nutnost. Poukázal na podstatný rozdíl od jara 2020 – a sice ten, že DISTANČNÍ VÝUKA JE POVINNÁ.  

Jinými slovy: Zadávání úkolů není výuka. V mnoha případech zadáváme úkoly právě rodičům. Škola přejde, dle rozhodnutí ředitele školy, na jednotný systém Google Classroom, Meet.

Děti by měly jet dle rozvrhu, u II.stupně bude rozvrh upraven z důvodu distanční výuky synchronním způsobem. 

I.stupeň

- 1.a 2.třídy - minimálně 2 hodiny denně on-line (i čtení pohádek v 1.třídě)

- 3.-5.třídy -  minimálně 3 hodiny denně on-line

II.stupeň

- ČESKÝ JAZYK + MATEMATIKA  - minimálně 2 hodiny  on-line ve třídě týdně

- ANGLIČTINA - minimálně 1 hodina ve třídě on-line

OSTATNÍ PŘEDMĚTY - většinou dvouhodinové - 1 hodina on-line

Dále se na kanál youtube budou postupně nahrávat výuková videa z výchov nebo pohádky načtené vychovatelkami.

Dotazy se týkaly - hlavně ze strany rodičů - na vybavenost a adresy v jednotné platformě.:

P. ředitel odpověděl:

POČÍTAČE – NOTEBOOKY

Jsme už v posledním kroku - musíme mít několik nabídek, abychom mohli vybrat. Peníze zatím nedošly, ale měly by dojít, dle slibu, do konce října.

Pro učitele, co budou pracovat ve škole, zajistíme mobilní připojení, aby fungovalo.

Prostě začneme a případné nedostatky budeme operativně - hlavně okamžitě - odstraňovat.

 

Ad.5. Předsedkyně školské rady opětovně nastínila žádost školy o revitalizaci zelených ploch na pozemku školy pro odpolední činnost školní družiny.

Projekt je odborně zpracován maminkou architektkou, do grantu jsme se přihlásili včas, byli jsme vyblokováni z důvodu přesycení žádostí.

Zástupce rodičů, kteří nejsou organizováni, nás oslovili, zda bychom nepomohli k dokončení realizace.

Paní učitelka Zelená emailem požádala paní radní Šiškovou o schůzku, zatím bez úspěchu.

Tento bod byl po informaci odložen, poprosíme členy za zřizovatele o pomoc na příštím jednání školské rady.

 

Ad.6 Členové školské rady kladně zhodnotili průběh jednání a možnost připojení se členky ŠR online, která byla po celou dobu aktivní a vznesla nejvíce dotazů ohledně distanční výuky.

 

Jednání probíhalo od 16,30 hod do 18.00 hodin.

Zapsala: Miroslava Müllerová
Ověřovatelka:Eva Raisová