Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

15.10.2018

ŠKOLSKÁ RADA
při FZŠ PedF UK a MŠ U Studánky
Umělecká 850/8, Praha 7 

JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

15.10.2018

Přítomni: Mgr.Miroslava Müllerová, Magdalena Hodková, Marcela Nájemníková, Marcela Vodolánová, Eva Krbečková, Marie Richterová

Nepřítomni: Mgr.Silvie Kratochvílová, Ing. Karel Štolc,CSc., František Vosecký

Host: Mgr.Bohumil Kettner – ředitel školy

 Vzhledem k tomu, že funkční období členů školské rady je tři roky, v souladu s volebním řádem proběhly během měsíce září volby rodičů a pedagogických pracovníků do školské rady na další funkční období.

 Program:

1) Přivítání přítomných členů a hosta.

 

2) Projednání Výroční zpráva školy za šk.rok 2017/2018
Ředitel školy - Mgr.Bohumil Kettner celou zprávu přednesl, vyjádřil se ke všem bodům předkládané zprávy a zodpověděl veškeré dotazy.
 
3) Členové ŠR byli informováni o zahájení nového šk.roku 2018/2019:
- zvýšený počet žáků oproti šk.roku 2017/2018
- nárůst dětí ve školní družině a nutnost zvýšení pozornosti při odchodu dětí domů
- změny v pedagogickém sboru včetně zdůvodnění
- plánované akce
- zodpovězení veškerých otázek ohledně provozu školy
- seznámení s žádostí o poskytnutí grantu MHMP – projekt HUDBOU K RADOSTI na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacím potřebami
 
Přítomní členové ŠR jednomyslně schválili text VÝROČNÍ ZPRÁVY školy za šk.rok 2017/2018.

Zapsala: Mgr.Miroslava Müllerová

 

Příloha: Podpisový arch přítomných