Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

15.6.2020

JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY15. 6. 2020

Přítomni: Miroslava Müllerová, Magdalena Hodková, Marcela Nájemníková, Eva Krbečková, Marie Richterová, Marcela Vodolánová, Jiří Knitl, František Vosecký, Klára Janicki

Host: Bohumil Kettner – ředitel školy

Program:

1. Přivítání, schválení ověřovatele a zápisu z jednání

ŠR

2. Schválení programu jednání

3. Mimořádná situace COVID 19, distanční výuka,

závěrečné hodnocení žáků

4. Mimořádná situace v 5. a 9. ročníku a její řešení

5. Personální obsazení v příštím školním roce

6. Letní školka

7. Lesní školka

8. Zodpovězení dotazů ředitelem školy

9. Různé – diskuse


Ad 1. a 2.
 Předsedkyně ŠR M. Müllerová přivítala všechny členy školské rady, kteří se dostavili v plném počtu a jednomyslně odsouhlasili program jednání.


Ad
3. Mimořádná situace COVID 19, distanční výuka, závěrečné hodnocení žáků
B. Kettner
: zhodnocení „koronavirové pauzy“ a distanční výuky
situace byla složitá, chybějící zkušenosti s distanční výukou
snaha ulehčit situaci rodičům – domluva s pedagogy, že budou materiály k výuce a zadání zveřejňovat na stránkách školy jednou týdně a to vždy v pondělí do 10 hodin

učitelé měli mnohem víc práce, museli individuálně reagovat na každého žáka, pozitivní bylo, že řada z nich byla okolnostmi přinucena se blíže seznámit s výpočetní technikou, osvědčila se i řada nejrůznějších online platforem

M. Müllerová: hezky byla situace popsána v článku Hobuletu viz č. 4/2020


Bohumil Kettner
: snaha zajistit, aby se do výuky na dálku mohlo zapojit co nejvíce dětí, zapůjčení počítačů, dobrá spolupráce s MČ a rodiči, využití chytrých telefonů k výuce

se všemi zaměstnanci jsme byli v každodenním spojení prostřednictvím emailů, aby byli informováni o situaci, řada zaměstnanců školy nadále pracovala, zvelebovali prostředí školy, myli okna, apod. jídelna vařila pro zaměstnance

 

J. Knitl: pochválil vedení školy za skvělé zvládnutí nečekané a náročné situace

K poděkování se připojila i M.
Richterová

B. Kettner
: hodnocení žáků proběhne dle vyhlášky Ministerstva školství č. 211 – hodnotit se bude pouze práce žáků v druhém pololetí do přerušení výuky tedy za období od 1. 2. do 10. 3., ve většině případů bude odpovídat vysvědčení z 1. pololetí.

problém se žákyní, která nebyla hodnocena v 1. pololetí a následně chyběla, řešení – odložení klasifikace, přezkoušení je ale možné pouze z látky za období od 1. 2. do 10. 3.

žák 3. ročníku, žádost rodičů o opakování 3. ročníku, vedení školy momentálně čeká na posudek lékaře
žákyně a žák 8. ročníku, oba jsou ve škole již 9. let, devítiletou školní docházku splní v rámci prvního ročníku učebního oboru, kam byli oba žáci již přijati


situace po znovuotevření škol 25. 5.
výuka probíhá s ohledem na pokyny z ministerstva, 15členné skupiny – využití většího prostoru školy, využívají se také všechny vchody do budovy, osvědčil se výdej obědů do přinesených nádob

další prioritou byli žáci 9. ročníků, kde se s ohledem na přijímačky výuka soustředila na matematiku a češtinu.

Pro další ročníky 2. stupně byly zřízeny třídnické hodiny a od 15. 6. probíhají konzultace s učiteli.

Předání vysvědčení proběhne v pátek 26. 5., dle informací z ministerstva může proběhnout v rámci třídního kolektivu,

25. 5. zorganizuje tradiční stužkování devátých tříd

29. a 30. 6. bude ředitelské volno, ale škola bude v těchto dnech nadále v provozu včetně obědů a to od 8 do 16 hodin

 

Ad 4. Mimořádná situace v 5. a 9. ročníku a její řešení
ad 9. ročník
– žák velmi vulgárně napadl učitelku a následně i svého třídního učitele, který na zareagoval fackou. Situace následně vyústila ve fyzické napadení učitele, které si vyžádalo dvoutýdenní hospitalizaci. Nebyla přivolána policie, snaha ochránit žáka, který už byl ze soudního rozhodnutí ve výchovném ústavu. Žák byl po incidentu předán matce, která následně podala stížnost na školní inspekci. Inspekce, posudek psychologa, stejně jako názor supervizora potvrdily správnost jednání ředitele. Třídní učitel dostal výtku a v případě, že by se situace opakovala, s ním bude rozvázán pracovní poměr.

 

Ad 5. ročník – stížnosti ze strany rodičů dětí 5. A. na postupy a chování třídní učitelky. Situace se řešila na mimořádné schůzce s rodiči, kam se však učitelka odmítla dostavit a následně byla v pracovní neschopnosti. V červnu jí končí pracovní smlouva. Získat ze dne na den nového učitele není snadné, třídu převzala asistentka. Škola získala nového pedagoga. Třídu povede na druhém stupni p. Hadravová.

 

J. Knitl: v 5.A. se vystřídali už 4 učitelé, děti to odnesly

B. Kettner
: Mrzí nás to, ale bohužel, přirozenou mobilitu z důvodu manželství, gravidity, stěhování apod. neovlivníme, navíc je dobré, když se i na 1. stupni učitelé vystřídají, děti si zvyknou na jiný přístup a snáze se přizpůsobí 2. stupni.

 

Ad 5. Personální obsazení v příštím školním roce

B. Kettner: 30 lidí mění pracovní poměr, 8 pedagogů bude vyškoleno na zdravotníky, posila do školní jídelny – jsme schopni vařit všechny typy diet.
obecně má škola jeden z nejstabilnějších sborů

 

Ad 6. Letní školka
B. Kettner: chystáme další již 6. ročník, velký zájem ze strany rodičů, kapacita téměř plná na všech 5 turnusech, provoz 8-18 hodin, učitelé zajišťují chod školky v rámci své dovolené

 

Ad 7. Lesní školka

B. Kettner: iniciátor MČ, projekt probíhá podle plánu, na dvoře školy jsou dvě maringotky a mobilní wc, kontrola z hygieny, řešíme oficiální název, určeno pro děti od 3 let, o školku je obrovský zájem, zápisy ale ještě neproběhly, v září by se školka měla naplno rozjet, aktuálně řešíme personální obsazení, vybíráme se ze 7 kandidátů

 

Ad 8. poznámky J. Knitla a odpovědi na jeho dotazy, zaslané řediteli školy 17. 10. 2019
a) zařazení možnosti hlasování per rollam do jednacího řádu – jednomyslně schváleno
b) prosím o stanovení termínů jednání ŠR na rok dopředu dle jednacího řádu, abychom se vyhnuli kolizi se zastupitelstvem – dohodnut termín dalšího zasedání ŠR 12. 10. 2020
c) funkční období ŠR je 3 roky, jak prosím probíhaly poslední volby zástupců rodičů?
B. Kettner
: pravidelně vyzýváme rodiče o zapojení do ŠR v rámci třídních schůzek, pokud by bylo více zájemců, pak by proběhlo hlasování, bohužel aktivních rodičů, kteří by se chtěli zapojit, moc není
J. Knitl: do budoucna doporučuji alespoň vyvěsit tyto informace i na web a nástěnky školy
B. Kettner
: není problém
d) parkování na pozemku školy
B. Kettner
: svolení k parkování škola uděluje pouze lidem, kteří školu využívají k nějaké akci. Na pozemku školy mohou jinak parkovat pouze zaměstnanci a výjimkou je obytné auto s logem školy. Majitel vozu pro školu zdarma zajišťuje stěhování. Kontrolu parkování provádí školník. Pokud zjistíte porušení pravidla, volejte městskou policii.
e) důvody preferování služeb cestovní kanceláře CK2, která organizuje tábory a výlety
B. Kettner
: je to náhoda, toto rozhodování je plně v kompetenci třídního učitele ve spolupráci s rodiči, někteří učitelé se službami CK2 spokojeni a možná proto neměli důvod CK měnit.
M. Müllerová: S CK2 jsem osobně nikdy nejela, připadá mi to drahé

9. Různé – diskuse
M. Müllerová: Probíhá setkání prvňáčku s učitelkami, zájem rodičů překvapil.

 

Jednání probíhalo od 16 hod do 18.05 hodin.

Zapsala: Klára Janicki
Ověřovatelka: Marie Richterová a Miroslava Müllerová