Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Dodatek ke školnímu řádu - distanční výuka

Distanční výuka - dodatek ke školnímu řádu

V případě zavedení distanční výuky budou uplatňována následující opatření:

  1. Komunikace během distanční výuky:

  Učitelé se žáky komunikují prostřednictvím stanovené výukové platformy.

  Pro komunikaci se žáky a zákonnými zástupci je vhodné využívat také elektronickou poštu (e-maily), telefonní spojení a další, oboustranně přijatelné možnosti komunikace.

  K předávání informací budou využívány také školní webové stránky, které umožňují jednotlivým pedagogickým pracovníkům zveřejňovat informace pomocí osobních profilů.

  2. Distanční výuka je pro žáky ze zákona povinná.

  3. Případnou neúčast jsou zákonní zástupci žáka řádně omluvit třídnímu učiteli dohodnutým způsobem do tří pracovních dnů, popř. informovat jej o příčinách neúčasti (potíže s připojením apod.).

  Za absenci je považováno nepřipojení se k synchronní on-line výuce a nesplnění zadané práce/úkolů v asynchronní on-line výuce a v off-line výuce.

  4. Distanční výuka se skládá ze tří částí:

  a) synchronní on-line výuka – přímé vyučování tříd nebo skupin žáků, které kromě výkladu učiva může obsahovat úkoly k procvičení i samostané práci mimo hodinu

  b) asynchronní on-line výuka – využití ICT pro další práci žáků (výuková videa, zadávání a kontrola domácích úkolů, zkušebních testů apod.)

  c) off-line výuka – je určena přednostně pro samostatnou práci žáků s výukovými materiály (učebnice, sbírky úloh, pracovní sešity atd.)

  Podíl uvedených částí na distanční výuce by měl být vyvážený, brát ohled na věk žáků a hygienické předpisy a přihlížet k technickým možnostem a vybavení žáků (zákonných zástupců), případně k osobní/rodinné situaci.

  5. Hodnocení žáků při distanční výuce:

  Vyučující při hodnocení upřednostní především aktivní účast a práci žáků v hodinách a plnění úkolů.

  Případnou odůvodněnou neúčast budou tolerovat, popř. žákům zadají náhradní práci/úkol.

  Během distanční výuky má přednost slovní nebo bodové hodnocení před známkováním, využít je možné i sebehodnocení žáků.

  6. Technická pomoc školy:

  V odůvodněných případech škola bezplatně zapůjčí žákům po dobu distanční výuky potřebné vybavení – notebooky, stolní PC aj., které má za tímto účelem ve svém inventáři.

  O zapůjčení požádají zákonní zástupci třídní učitele, kteří následně budou věc řešit s vedením školy/určenými pracovníky.

  Zákonní zástupci žáka po ukončení distanční výuky zapůjčené přístroje v nepoškozeném stavu škole vrátí. V případě poškození nebo ztráty bude škola oprávněna požadovat věcnou nebo finanční náhradu škody.

  7. Po dobu distanční výuky zajistí školní jídelna vaření a výdej obědů do přinesených nádob přihlášeným strávníkům z řad žáků i zaměstnanců školy.

   

  Mgr. Bohumil Kettner, ředitel školy