Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Školní klub - vnitřní řád

 

Činnost školního klubu je až do odvolání přerušena z důvodu nutnýcu hygiekických opatření

Vnitřní řád Školního klubu

- Školní klub (dále jen ŠK) je určen žákům 2. stupně.

- ŠK umožňuje žákům trávit ve ŠK volný čas v době polední přestávky, po skončení výuky či zájmové činnosti. Platí i pro žáky ŠD při mimořádných odchodech ze ŠD, které jsou v rozporu s jejím provozním řádem.

- ŠK umožňuje žákům odpočinek, zájmové aktivity a přípravu na vyučování s možností využití PC.

- Žáci docházejí do ŠK dobrovolně, docházka je volná, nepovinná.

- Žáci jsou povinni se při příchodu nahlásit vedoucí ŠK a zapsat příslušné údaje (jméno a příjmení, třída, čas příchodu) do docházkového sešitu.

- Při odchodu jsou žáci povinni svůj odchod nahlásit vedoucí ŠK a zapsat čas odchodu do docházko- vého sešitu.

- Žáci jsou povinni respektovat pokyny vedoucí ŠK, řádně a ohleduplně se chovat, udržovat své věci      v pořádku a nepoškozovat majetek školy, ŠK a spolužáků. V případě poškození majetku jsou povinni po dohodě zajistit opravu či náhradu.

- Při jednotlivých aktivitách žáci musí dodržovat pravidla bezpečnosti (hrát stolní tenis jen v obuvi         s protiskluzovou podrážkou apod.).

- Ve ŠK platí také školní řád a jeho ustanovení, při nedodržování školního řádu a vnitřního řádu Školního klubu lze žáka ze ŠK vykázat.

- Vstupenkou do ŠK je žákovská knížka, do které je vedoucí ŠK oprávněna zapsat provinění proti pravidlům i pochvalu za mimořádné aktivity žáka.

- Žáci mají právo využívat bezplatně zařízení ŠK, vyjádřit svůj názor, aniž by se dotkli cti ostatních, spolurozhodovat o aktivitách a podílet se na jejich organizaci, přípravě, průběhu i vyhodnocování. Žáci, rodiče a rodinní příslušníci mají právo být informováni o akcích ŠK, účastnit se jich a spolupracovat      se ŠK.

- Po dobu pobytu ve ŠK a na jeho akcích vykonává ŠK nad žákem dohled, ale neručí za cenné věci.