Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Dodatek ke školnímu řádu

 DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU

Dodatek ke školnímu řádu (vnitřní předpis ředitele školy) k zajištění organizace vyučování, bezpečnosti, ochrany zdraví a dalších náležitostech, které se přímo dotýkají znovuotevření škol od 11. května 2020, resp. od 25. května 2020

Fakultní ZŠ PedF UK a MŠ U Studánky Praha 7, Umělecká 8

Umělecká 850/8

170 00 Praha 7

 

Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Fakultní ZŠ PedF UK a MŠ U Studánky Praha 7, Umělecká 8, v souladu s usnesením vlády České republiky č. 69/2020 Sb. ze dne 12. března 2020 a dalších souvisejících nařízeních vlády České republiky a v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění,

vydává

vnitřní předpis / dodatek ke školnímu řádu základní školy, jejíž činnost vykonává

Fakultní ZŠ PedF UK a MŠ U Studánky Praha 7, Umělecká 8

 

I. Provoz a vnitřní režim školy

1. Ode dne 11. května 2020 je umožněný vstup do budovy školy za účelem poskytování vzdělávání zaměřeného na přijímací zkoušky na střední školy přihlášeným žákům 9. ročníku.

2. Ode dne 25. května 2020 je umožněný vstup do budovy školy za účelem poskytování vzdělávání přihlášeným žákům 1. stupně.

3. Budova školy je otevřena za účelem vzdělávání od 8 do 16 hodin..

4. Vzdělávání žáků probíhá ve skupině o maximálním počtu 15 žáků.

5. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, kteří vlastní 2 kusy roušek, sáček na jejich uschování a přezutí.

6. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, kteří nevykazují žádné známky onemocnění.

7. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům s nasazenými osobními ochrannými prostředky.

8. Po celou dobu pobytu ve škole jsou mezi jednotlivci udržovány odstupy minimálně ve vzdálenosti 1,5 m, pokud není možné dodržet odstup 2 metry.

9. Účast žáka na vzdělávání ve škole je povolena pouze žákům, jejichž zákonní zástupci předali čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění a byli písemně seznámeni s vymezením rizikových skupin.

10. Žákům je zakázáno se shromažďovat před vstupem do školy a v době pobytu ve škole.

11. Vstup do budovy školy je zakázán zákonným zástupcům žáků, případně doprovodu žáka.

 

II. Organizace vzdělávání

1. Dopolední část vzdělávání je zaměřená na naplňování obsahu ŠVP dle rozvrhu a v souladu s probíhající distanční výukou.

2. Odpolední část vzdělávání je zaměřená na zájmové aktivity dle obsahu ŠVP ŠD.

3. Výuka probíhá v maximálním počtu 15 žáků.

4. Každý žák má samostatnou lavici.

5. Organizace vyučování se řídí dle momentální situace podle pokynů pedagogických pracovníků s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a platných nařízení souvisejících s opatřením s výskytem koronaviru.

 

III. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků

1. Žáci jsou povinni řídit se pokyny pedagogických pracovníků vedoucích k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví.

2. Žáci jsou povinni používat roušky vždy mimo pobyt ve své třídě, v učebně dle pokynů pedagogických pracovníků.

3. Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných okolnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

4. Zákonní zástupci jsou povinni předat škole čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.

5. Zákonní zástupci jsou povinni okamžitě se dostavit pro žáky, bude-li to vyžadovat momentální zhoršení jejich zdravotního stavu.

6. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni řídit se aktuálně platnými předpisy a vydávat pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v souladu s těmito předpisy.

 

IV. Zvláštní ustanovení

1. Žákovi, který se nebude řídit pokyny pedagogických pracovníků k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti a svým chováním bude ohrožovat zdraví a bezpečnost ostatních účastníků výchovně vzdělávacího procesu, bude odejmuta možnost pobytu ve škole.

2. Žákovi, který nebude mít před zahájením pobytu ve škole u sebe 2 roušky a sáček na jejich uložení, nebude umožněn vstup do školy.

3. Bude-li žák svým chování ohrožovat zdraví a bezpečnost ostatních, bude okamžitě izolován od ostatních a budou o této skutečnosti informováni zákonní zástupci, kteří si žáka neprodleně vyzvednou ve škole.

4. Vykazuje-li žák v průběhu vyučování odchylky od běžného zdravotního stavu, je neprodleně izolován od ostatních žáků za účelem zachování jeho bezpečnosti, ochrany zdraví a intimity. O této skutečnosti je informován jeho zákonný zástupce, který se pro žáka neprodleně dostaví, a hygienická stanice.

 

V. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek ke školnímu řádu, vnitřní předpis ředitele školy byl projednán na on-line pedagogické radě dne 7.5.2020

2. Dodatek ke školnímu řádu / vnitřní předpis ředitele školy nabývá platnosti 11. 5. 2020 a je uložen u ZŘŠ.

3. Žáci byli seznámeni s dodatkem ke školnímu řádu / vnitřním předpisem ředitele školy prostřednictvím třídních učitelů ve škole od 11.5.2020.

4. Všichni účastníci vzdělávání jsou si vědomi povinnosti dodržovat školní řád, dodatek ke školnímu řádu / vnitřní předpis ředitele školy a jsou jim známy následky plynoucí z nedodržování školního řádu.

 

 

Mgr.Bohumil Kettner

ředitel školy