Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Školní řád

ÚVOD:

Škola poskytuje vzdělání, zajišťuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami humanity a demokracie, poskytuje mravní, etickou a estetickou výchovu žáků. Základní škola připravuje žáky na další vzdělávání a uplatnění v praxi. (viz Zřizovací listina)
Není-li uvedeno jinak, řídí se každý účastník školního života obecně platnými společenskými normami a zvyklostmi.
Některá ustanovení mohou být upravena nebo doplněna pravidly třídy.
Všichni pracovníci školy  se řídí platným Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení.

 

A: PROVOZ ŠKOLY – ORGANIZACE VYUČOVACÍHO DNE

B : ŽÁKOVSKÉ DESATERO

C : POVINNOSTI ŽÁKŮ

D : PRÁVA ŽÁKŮ

E : PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

F : PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

G : POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

H : NEPŘÍTOMNOST A UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ

I : KLASIFIKAČNÍ ŘÁD - je uveřejněn samostatně


 

A: PROVOZ ŠKOLY – ORGANIZACE VYUČOVACÍHO DNE

Školní budova je otevřena od 6:00 hodin (vchod pro ŠD v 6,45).
Z vestibulu se dveře pro vstup do budovy otevírají v 7:40 hodin.
Vyučování začíná zpravidla v 8 hodin, nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování musí být ukončeno nejpozději do 17 hodin.
Ředitel školy umožní žákům vstup do budovy školy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a nejméně 15 minut před začátkem odpoledního vyučování.
Pohyb cizích osob ve škole koriguje pracovník vrátnice.
Žáci mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování nejvýše 5 vyučovacích hodin.
Počet vyučovacích hodin týdně v jednotlivých ročnících a předmětech stanoví školní vzdělávací program.
Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 50 minut. V případech hodného zřetele 30 minut.
Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách a při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy stanoví škola zařazení a délku přestávek podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

 

VYUČOVACÍ HODINY:

1. hodina : 8:00 – 8:45
2. hodina : 8:55 – 9:40
3. hodina : 10:00 – 10:45
4. hodina : 10:55 – 11:40
5. hodina : 11:50 – 12:35
6. hodina : 12:45 – 13:30
7. hodina : 13:40 – 14:25
8. hodina : 14:35 – 15:20
9. hodina : 15:30 – 16:15

Nelze-li zajistit zastupování jiným učitelem, je možno ve výjimečných případech zavést změnu vyučování (rozvrhu), o které jsou předem informováni zákonní zástupci žáků.

 

B : ŽÁKOVSKÉ DESATERO

1. Vyjadřuj se slušně - pozdrav, požádej, poděkuj, omluv se.
2. Buď příjemný a čestný.
3. Mluv pravdu - lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.
4. Nikomu neubližuj.
5. Važ si sám sebe i druhých.
6. Neboj se zeptat – všechny dveře jsou ti otevřené, jsme tu pro tebe.
7. Neboj se chyby a neúspěchu – každá překážka se dá překonat.
8. Předcházej zbytečným hádkám – jednej klidně a s rozvahou.
9. Naslouchej druhým – komunikuj.
10. Buď hrdý, že jsi žákem této školy.


C : POVINNOSTI ŽÁKŮ

1. Řádně docházet do školy podle stanoveného rozvrhu, řádně se vzdělávat a na vyučování připravovat (vybaven žákovskou knížkou, učebnicemi a pomůckami).

2. Účastnit se všech předmětů stanovených učebním plánem.

3. Dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti vlastní i svých spolužáků, s nimiž byl prokazatelně seznámen.

4. Hlásit třídnímu učiteli, dalším vyučujícím nebo pracovníkům školy neprodleně každý úraz, ztrátu nebo vzniklou škodu. Školním úrazem se rozumí úraz vzniklý ve školní budově, nebo na akcích pořádaných školou.

5. Ve třídách, v budově i areálu školy udržovat pořádek. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.

6. Po vstupu do školy se v šatně školy přezout a řádně zabezpečit své uložené osobní věci v přidělené skříňce či šatní kóji.

7. Zacházet s učebnicemi a školním majetkem tak, aby nedošlo k poškození, v případě poničení či při ztrátě učebnice je žák povinen koupit učebnici novou, popř. uhradit cenu učebnice.

8. V případě úmyslného poškození majetku školy zákonný zástupce uhradí nebo opraví vzniklou škodu po dohodě s vedením školy.

9. Chovat se ke spolužákům, pedagogům, dalším zaměstnancům školy a návštěvám školy vždy slušně a čestně.

10. Plnit pokyny pedagogických pracovníků i zaměstnanců školy.

11. Být včas (nejpozději před zvoněním) ve třídě a řádně připraven na hodinu, při velké přestávce přecházet do odborných učeben až na jejím konci.

12. Na hodiny Tv používat obuv s bílou podrážkou a předepsaný cvičební úbor.

13. Po skončení vyučování odcházet do šaten s příslušným učitelem.

14. Služba ve třídě pracuje dle pokynů svého třídního učitele.

15. V případě absence pedagoga v hodině nejpozději do pěti minut oznámit tuto situaci v ředitelně školy.

16. Dodržovat provozní řády jednotlivých odborných učeben, knihovny, ŠD, ŠK, školního hřiště, s nimiž byl seznámen.

Je zakázáno:

1. Před skončením vyučování bez vědomí třídního učitele (popř. vedení školy) opustit budovu školy.

2. V prostorách školy a na školních akcích kouřit, přinášet, nabízet a užívat alkohol, nikotin, drogy a jiné omamné prostředky. Žák je povinen podrobit se na pokyn zaměstnance školy zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, které bude oznámeno zákonným zástupcům.

3. Svým chováním ohrozit zdraví svoje i dalších osob.

4.Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači.  

5. Používat vůči spolužákům, učitelům a dalším zaměstnancům školy hrubé vulgární výrazy. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených školským zákonem, za něž bude uděleno výchovné opatření. Prokázaná kyberšikana je závažné porušení školního řádu, pro které může být uložena snížená známka z chování. Kyberšikana je šikanování jiné osoby (ubližování, ponižování, zesměšňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování) s využitím internetu, mobilních telefonů či jiných informačních technologií.

6. Nosit do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo mravní výchovu ostatních spolužáků.

7. Nosit do školy cenné předměty nesouvisející s výukou a větší obnosy peněz ( v nutném případě je možnost jejich uschování v trezoru školy), za svůj mobilní telefon si žák ručí sám.

8. Používat mobilní telefony při vyučování, pořizovat videozáznamy a dále je rozšiřovat.

9. Vyklánět se z oken, manipulovat s okny a roletami.

10. Bez svolení učitele vstupovat do sborovny, tělocvičny a přilehlých prostor, odborných učeben, skladovacích prostor, na půdu školy, do suterénu školy, výměníkové stanice.

11. Bez svolení učitele trávit dobu před odpoledním vyučováním v prostorách školy, kde není zajištěn pedagogický dozor.

 

D : PRÁVA ŽÁKŮ

1. Na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

2. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.

3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svého vzdělávání, přičemž tomuto vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající věku a stupni vývoje.

4. Na tolerantní jednání a lidský přístup.

5. Být hodnocen individuálně a spravedlivě, aby svému hodnocení dobře rozuměl.

6. Požádat pedagoga o radu a pomoc.

7. Na zvláštní péči v odůvodněných případech (onemocnění, zdravotní postižení, mimořádné schopnosti a talent...). V případech akutního onemocnění žáka je mu poskytnuta péče ve smyslu §7 odst.3 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

8. Předávat učitelům, třídním učitelům, zástupcům ředitele a řediteli své připomínky a návrhy týkajících se chodu školy.

9. Na přiměřenou formu vzdělávání (integrovaní žáci).

10. Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, šikany nebo násilí.

11. Na ochranu osobních údajů.

12. Po informování a souhlasu učitele během vyučování odejít na WC.

13. V případě nezbytné potřeby zatelefonovat svým rodičům z kanceláře školy.

14. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat.

15. Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona č.561/2004 Sb.

16. Na jednání podle Úmluvy o právech dítěte, která je k dispozici v kanceláři školy.

 

E : PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.

2. Na další informace vyplývají ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

3. Požadovat od školy jakékoliv informace v tom smyslu, v jakém toto právo upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. Volit a být volen do školské rady.

5. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání svého dítěte.

6. Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

7. V případě mimořádně nadaného žáka nebo žáka se speciálními vzdělávacími potřebami žádat na škole vypracování individuálního vzdělávacího nebo výchovného programu.

(V tomto případě je jejich povinností doložit tento požadavek platným odborným posudkem státního poradenského zařízení, který bude stanovovat doporučení pro školu. Pokud tak rodiče neučiní, přistupuje se k dítěti jako k žáku s běžnými výukovými a výchovnými potřebami.)

 

 

F : PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků a zaměstnaců školy se řídí platným Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení. Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům.

 

G : POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

1. Zajistit, aby jejich dítě (žák školy) docházelo řádně do školy nebo školského zařízení.

2. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte.

3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

4. Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování v souladu s podmínkami uvedenými pod písm. H tohoto školního řádu.

5. Oznamovat škole údaje podle §28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném s jiném vzdělávání, v platném znění, a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.

6. Spolupracovat se školou, stanovit po dohodě s třídním učitelem způsob vzájemného kontaktu (účast na třídních schůzkách, písemný kontakt ap.). (Základním prostředkem, který slouží k předávání informací o prospěchu a chování dítěte a celkovém životu školy, jsou třídní schůzky. Další informace jsou poskytovány prostřednictvím osobního jednání, školní dokumentace, webových stránek školy, vývěsek, žákovských knížek, notýsků, apod. )

7. Za chování žáka mimo školu plně odpovídají zákonní zástupci.

 

H : NEPŘÍTOMNOST A UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ

1. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka písemně nebo telefonicky do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

2. Absenci zapíše a potvrdí svým podpisem v omluvném listě v žákovské knížce.

3. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli při nejbližší možné příležitosti po návratu do školy.

4. V odůvodněných případech může škola žádat potvrzení od ošetřujícího lékaře.

5. Při uvolňování žáků v době vyučování doporučujeme, aby si zákonný zástupce žáka své dítě vyzvedl ve škole, v mimořádných případech rodič předem vypíše omluvenku a stvrdí podpisem převzetí plné zodpovědnosti za své dítě.

6. Omluvené a neomluvené hodiny eviduje třídní učitel, o zvýšené omluvené absenci a jakékoliv neomluvené absenci informuje neprodleně zástupce ředitele. Neomluvenou absenci žáků oznamuje výchovný poradce školy odboru sociální péče o dítě ÚMČ Prahy 7. Po projednání je žákovi uloženo výchovné opatření.