Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Učební plán - II. stupeň

UČEBNÍ PLÁN II. STUPNĚ zahrnuje tyto předměty:

Český jazyk a literatura – v 6. ročníku 5 hodin týdně, v 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 8. ročníku 5 hodin týdně, v 9. ročníku 4 hodiny týdně
Byly využity 3 disponibilní hodiny.
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Stavba mediálních sdělení
- Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopnosti poznávání
- Kreativita
- Komunikace
Multikulturní výchova
- Lidské vztahy
- Etnický původ
- Multikulturalita
Mediální výchova
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- Fungování a vliv médií ve společnosti
- Tvorba mediálních sdělení
- Práce v realizačním týmu
- Vnímání autora mediálních sdělení
 
Cizí jazyk – v 6. – 9. ročníku 3 hodiny týdně
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
- Mezilidské vztahy
- Psychohygiena
- Komunikace
- Řešení problému a rozhodovací dovednosti
Výchova demokratického občana
- Občanská společnost a škola
- Občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- Jsme Evropané
- Objevujeme Evropu a svět
Multikulturní výchova
- Kulturní diference
- Lidské vztahy
- Multikulturalita
Environmentální výchova
- Ekosystémy
- Vztah člověka k prostředí
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Mediální výchova
- Tvorba mediálního sdělení
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Fungování a vliv médií ve společnosti
 
Druhý cizí jazyk – v 8. – 9. ročníku 3 hodiny týdně
Bylo využito 6 disponibilních hodin.
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova
- Lidské vztahy
Environmentální výchova
- Ekosystémy
 
Matematika – v 6. ročníku 5 hodin týdně, v 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 8. ročníku 4 hodiny týdně, v 9. ročníku 5 hodin týdně
Byly využity 3 disponibilní hodiny.
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopnosti poznávání
- Seberegulace a sebeorganizace
- Řešení problému a rozhodovací dovednosti
- Práce v realizačním týmu
- Kooperace a kompetice
- Kreativita
Mediální výchova
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
 
Dějepis – v 6. – 9. ročníku po 2 hodinách týdně
Byla využita 1 disponibilní hodina.
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopností poznávání
- Seberegulace a sebeorganizace
- Kreativita
- Kooperace a kompetice
- Řešení problému a rozhodovací dovednosti
- Hodnoty, postoje, praktická etika
Výchova demokratického člověka
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
- Občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Jsme Evropané
Multikulturní výchova
- Kulturní diference
- Multikulturalita
- Etnický původ
- Princip sociálního smíru a solidarity
Environmentální výchova
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Na konci každého školního roku se uskuteční ve všech ročnících PROJEKTOVÝ TÝDEN.

 

Občanská výchova – v 6. – 9. ročníku 1 hodinu týdně
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Výchova demokratického občana
- Občanská společnost a škola
- Občan, občanská společnost a stát
- Formy participace občanů v politickém životě
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
Multikulturní výchova
- Lidské vztahy
- Etnický původ
- Multikulturalita
- Princip sociálního smíru a solidarity
Environmentální výchova
- Ekosystémy
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
 
Fyzika – v 6. – 9. ročníku po 2 hodinách týdně
Byly využity 2 disponibilní hodiny.
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopnosti poznávání
- Sebepoznání a sebepojetí
- Seberegulace a sebeorganizace
- Psychohygiena
- Kreativita
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
- Kooperace a kompetice
- Řešení problému a rozhodovací dovednosti
Výchova demokratického občana
- Občanská společnost a škola
- Občan, občanská společnost a stát
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
Environmentální výchova
- Ekosystémy
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
- Fungování a vliv médií ve společnosti
 
Chemie – v 8. – 9. ročníku po 2 hodinách týdně
Byla využita 1 disponibilní hodina.
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopností poznávání
- Kreativita
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
- Řešení problému a rozhodovací dovednosti
- Hodnoty, postoje a praktická etika
Environmentální výchova
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
- Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení
 
Přírodopis – v 6. – 9. ročníku po 2 hodinách týdně
Byly využity 2 disponibilní hodiny.
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
- Rozvoj schopností poznávání
- Kreativita
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
- Řešení problému a rozhodovací dovednosti
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
Environmentální výchova
- Ekosystémy
- Základní podmínky života
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
Multikulturní výchova
- Lidské vztahy
- Etnický původ
- Princip sociálního smíru a solidarity
Mediální výchova
- Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení
- Tvorba mediálního sdělení
 
Zeměpis – v 6. – 9. ročníku 2 hodiny týdně
Byly využity 2 disponibilní hodiny.
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
- Objevujeme Evropu a svět
- Jsme Evropané
Výchova demokratického občana
- Formy participace občanů v politickém životě
- Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
Environmentální výchova
- Základní podmínky života
- Ekosystémy
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Multikulturní výchova
- Etnický původ
 
Na konci každého školního roku se uskuteční ve všech ročnících PROJEKTOVÝ TÝDEN.
 
 
Hudební výchova – v 6. – 9. ročníku 1 hodinu týdně, ve třídách s rozšířenou výukou hudební výchovy 3 hodiny týdně
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Objevujeme Evropu a svět
- Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova
- Multikulturalit
 
Výtvarná výchova – v 6. – 7. ročníku 2 hodiny týdně, v 8. – 9. ročníku 1 hodinu týdně
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
- Sebepoznání a sebepojetí
- Kreativita
- Hodnoty, postoje, praktická etika
- Kooperace a kompetice
Výchova demokratického občana
- Občanská společnost a škola
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova
- Kulturní diference
- Lidské vztahy
Environmentální výchova
- Problém životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
- Fungování a vliv médií ve společnosti
 
Pracovní činnosti – v 6. – 9. ročníku 1 hodinu týdně
Byla využita 1 disponibilní hodina.
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Environmentální výchova
- Vztah člověka k prostředí
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Základní podmínky života
 
Tělesná výchova – v 6., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně, v 7. ročníku 3 hodiny týdně
Byly využity 2 disponibilní hodiny.
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
- Psychohygiena
- Kreativita
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
- Kooperace a kompetice
- Řešení problému a rozhodovací dovednosti
- Hodnoty, postoje, praktická etika
- Lidské vztahy
Multikulturní výchova
- Etnický původ
- Multikulturalita
 
Na konci každého školního roku se uskuteční ve všech ročnících PROJEKTOVÝ TÝDEN.
 
 
Výchova ke zdraví – v 6. – 8. ročníku 1 hodinu týdně
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Osobnostní a sociální výchova
- Sebepoznání a sebepojetí
- Poznávání lidí
- Seberegulace a sebeorganizace
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
- Kooperace a kompetice
- Řešení problému a rozhodovací dovednosti
- Hodnoty, postoje, praktická etika
- Kreativita
Výchova demokratického občana
- Občanská společnost a škola
- Občan, občanská společnost a stát
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
- Evropa a svět nás zajímá
Multikulturní výchova
- Kulturní diference
- Lidské vztahy
- Etnický původ
- Princip sociálního smíru a solidarity
Environmentální výchova
- Lidské aktivity a problémy životního prostředí
- Vztah člověka k prostředí
Mediální výchova
- Fungování a vliv médií ve společnosti
 
Informatika – v 6. a 7. ročníku 1 hodinu týdně
Byla využita 1 disponibilní hodina.
Do předmětu jsou zařazena tato průřezová témata a jejich okruhy:
Mediální výchova
- Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

- Fungování a vliv médií ve společnosti
- Tvorba mediálních sdělení
- Práce v realizačním týmu
- Vnímání autora mediálních sdělení
Osobnostní a sociální výchova
- Seberegulace a sebeorganizace
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
- Kooperace a kompetice
- Řešení problému a rozhodovací dovednosti
- Kreativita