Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Školní družina - vnitřní řád

VNITŘNÍ ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY

 

Školní družina je zařízení pro zájmové vzdělávání žáků 1. stupně.

Hlavním posláním je zabezpečit zájmové činnosti, odpočinek a rekreaci žáků.

 

1.   PŘIHLAŠOVÁNÍ  ŽÁKŮ

Žák je do ŠD přihlášen po odevzdání řádně vyplněného zápisního lístku zákonným zástupcem.

Odhlášení žáka v průběhu školního roku uskuteční zákonný zástupce písemně.

Zápisní lístek vyplní zákonný zástupce, který ručí za správnost a pravdivost údajů. Sdělí informace o zdravotním stavu, rozsah docházky a způsob odchodu žáka, tel. kontakty na osoby, které se mohou o dítě postarat.

Pokud jeden z rodičů dítě vyzvedávat nesmí, je nezbytné doložit tuto skutečnost soudním rozhodnutím.

Každou změnu (adresa, telefon, zdravotní stav atd.) je rodič povinen sdělit písemně vychovatelce.

 

2.   POPLATEK

Za pobyt ve ŠD je vybírán poplatek 400,-- Kč měsíčně (stanoveno podle zák. č. 561/2004 Sb.), který je možno uhradit složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet školy.

Poplatek lze zaplatit předem i na delší období, poplatek je potřeba uhradit i v případě nepřítomnosti dítěte, pokud není ze ŠD písemně odhlášeno.

Osvobození od plateb je možné po dohodě s ředitelem školy a odevzdáním příslušného dokladu (§19 d, zák. 190/93 Sb. - osvobození od plateb ze ŠD ze závažných sociálních důvodů. Je nutné podat písemnou žádost řediteli školy a předložit doklad o příjmech).

 

3.   REŽIM  ŠD - PROVOZNÍ ŘÁD

06:45 – 07:30 hod. – ranní ŠD (příchody dětí)

12:00 – 13:00 hod. – oběd, odpočinková činnost

13:00 – 14:00 hod. – odchody dětí

14:00 – 16:00 hod. – rekreační, zájmová činnost

16:00 – 17:30 hod. – večerní ŠD (odchody dětí)

 

V době od 14:00 do 16:00 hod. nebudou děti uvolňovány z důvodu narušování odpoledního programu.

Z ranní ŠD odcházejí žáci do svých tříd samostatně, do 1. tříd je vodí vychovatelka.

Po skončení vyučování předává do ŠD žáky vyučující. Za žáka, který byl na vyučování a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.

Na oběd chodí děti s vychovatelkou, ve výjimečných případech žáci od 2. třídy, kteří končí po 5. vyučovací hodině, samy.

Do zájmových útvarů v budově školy chodí děti samostatně bez doprovodu vychovatelky.

 

4.   ODCHODY  ZE  ŠD

Žáci, kteří odcházejí v době od 13:30 do 14:00 hod. s doprovodem, jsou umístěni v přízemí školy. Rodiče je vyzvedávají vchodem z ulice U Studánky. Tento vchod se ve 14:05 hod. zavírá.

Samostatně mohou děti odcházet ze ŠD pouze tehdy, je-li to uvedeno v zápisním lístku nebo na základě písemného pokynu, který musí obsahovat jméno a příjmení žáka, datum a přesný čas, kdy má být ze ŠD uvolněn a podpis zákonného zástupce.

Žáka nelze uvolnit na základě jiného než písemného sdělení. Na telefonáty, SMS, e-mailové zprávy, ústní domluvu NEBUDE  BRÁN  ZŘETEL !

Boční vchod se dále otevírá od 16:00 do 17:30 hod. V této době jsou děti v herně ŠD.

Pokud žák zůstane ve ŠD déle než do 17:30 hod, vychovatelka kontaktuje rodiče, event. jinou udanou osobu a vyčká na jejich příchod.

V případě nevyzvednutí dítěte kontaktuje ředitele školy a poté sociální odbor MÚ Prahy 7 nebo Policii ČR.

 

5. PRÁVA  A  POVINNOSTI ŽÁKŮ

- V ranní družině se žák nahlásí službu konající vychovatelce, která ho zapíše do docházkového sešitu.

- Žák musí informovat vychovatelku o svém pobytu mimo příslušné oddělení ŠD (odchod na WC, k automatu atd.).

- Žák nesmí opustit bez dovolení kolektiv ŠD.

- Žák dbá na bezpečnost vlastní i svých spolužáků.

- Nevolnost nebo poranění hlásí žák ihned vychovatelce, která poskytne první pomoc, informuje vedení školy a rodiče, event. zavolá záchrannou službu, úraz zapíše do knihy úrazů.

- Žák může kdykoliv požádat vychovatelku o radu nebo pomoc. Může slušnou formou sdělit svůj názor, připomínky nebo nápady.

- Žák se může účastnit všech akcí ŠD, a to i v době mimo svůj pravidelný pobyt ve ŠD.

- Žák smí používat vybavení ŠD určené ke hře, zachází s ním opatrně, po hře srovná a vrátí zpět na místo.

- Udržuje pořádek v prostorách ŠD a v šatně.

- Za vlastní cenné předměty, hračky apod. nesou zodpovědnost děti samy.

- Žák se řídí pokyny vychovatelky, Školním řádem a Vnitřním řádem ŠD.

- Pokud žák tyto pokyny soustavně porušuje nebo neplatí poplatek za ŠD, může být rozhodnutím ředitele školy ze ŠD vyloučen.

 

6. VYLOUČENÍ ŽÁKA

O vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy. K vyloučení ze školní družiny může dojít v těchto případech:

- Žák soustavně či opakovaně určitým způsobem porušuje pořádek a kázeň, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních žáků.

- Žák dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu.

- Z jiných závažných důvodů.

K vyloučení žáka ze školní družiny může dojít i v případě, že zákonný zástupce žáka opakovaně nedodržuje povinnosti stanovené Vnitřním řádem školní družiny.

 

7. PITNÝ  REŽIM

Pitný režim je zajištěn při obědě, ve škole si děti mohou koupit balené vody v automatu, odpoledne si natočí vodu do přinesené lahvičky.

 

8. OSTATNÍ

Oděv a obuv do ŠD sportovní, v zimě šusťákové kalhoty, v období horka pokrývku hlavy, celoročně pláštěnku.Tyto věci mohou být v šatně v textilní tašce.

 

9. DOKUMENTACE

Vychovatelky vedou tuto dokumentaci :

- zápisní lístky pro žáky, kteří navštěvují ŠD

- docházkový sešit pro ranní a večerní ŠD

- přehled výchovně vzdělávací práce

 

Mobil. tel.  724 587 915 (11:40 – 17:30 hod.)