Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Volební řád ŠR

 

Městská část Praha 7, nábřeží kpt. Jaroše 1000, Praha 7, 170 00

(dále jen zřizovatel)

 

 

VOLEBNÍ ŘÁD

pro volbu členů školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků

a pedagogickými pracovníky školy

v základních školách zřizovaných Městskou částí Praha 7

 

Tento volební řád vydal zřizovatel - Rada městské části Praha 7 usnesením č. 0736/18-R ze dne 16. 10. 2018 na základě ust. § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Školská rada má celkem devět členů, třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

 

 1. Uskutečnění voleb do školské rady zajistí v souladu s tímto volebním řádem ředitel školy. Ten ustaví nejdéle do 10 dnů po obdržení usnesení Rady MČ Praha 7, kterým byli jmenováni zástupci zřizovatele pro další funkční období nebo do 30 dnů před skončením funkčního období stávajících volených členů školské rady, nejméně tříčlennou volební komisi, jejímž je předsedou.

 

 1. Členy volební komise mohou být zákonní zástupci žáků nebo pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel školy informuje oprávněné osoby, kterými jsou v daném případě zákonní zástupci žáků a pedagogičtí pracovníci školy, o připravovaných volbách do školské rady alespoň 30 dní předem a vyzve je k podání návrhů na kandidáty na členství ve školské radě; kandidáti mohou být navrhováni i mimo okruh oprávněných osob, ředitel školy nemůže být navržen na kandidáta na členství do školské rady ani jmenován členem školské rady.

 

 1. Ředitel školy stanoví lhůtu k podání návrhů podle předchozí věty a po jejím uplynutí bezodkladně svolává k volbám členů školské rady oprávněné osoby formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole (oznamuje zákonným zástupcům prostřednictvím žáků, zveřejňuje se na veřejných místech v budově školy, též na webových stránkách školy) nejpozději 15 dnů před konáním voleb. Oznámení obsahuje formu, datum a místo konání voleb.

 

 1. Volební komise zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisů eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, organizuje průběh voleb, zaznamenává výsledky hlasování, pořizuje zápis o volbách a vyhlašuje výsledky voleb do školské rady zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup.

 

Článek II.

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

  1. Členové školské rady jsou složeni z následujících zástupců:

                 třetinu jmenuje zřizovatel

                 třetinu volí zákonní zástupci žáků

                třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy

 

  2. Funkční období členů školské rady je tři roky.

  3. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

  4. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

  5. Při úmrtí voleného člena školské rady zajistí ředitel školy konání řádné volby k obsazení uvolněného místa člena školské rady. Funkční období takto zvoleného člena školské rady končí s funkčním obdobím všech dalších volených členů školské rady.

  6. Členství ve školské radě je čestné, bezplatné a končí uplynutím tříletého funkčního období. Členství může také skončit před uplynutím funkčního období

 1. úmrtím,

 2. vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,

 3. dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,

 4. vznikem neslučitelnosti dle § 167, odst. 2, věty třetí (člen školské rady bude jmenován ředitelem školy),

 5. dnem, kdy byl do funkce voleného člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách dle čl. III. odstavce 9., věty první,

 6. dnem kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním vztahu ke škole,

 7. u zákonného zástupce dnem, kdy jeho syn/dcera přestane být žákem školy,

 8. v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady (dvou opakovaných absencích). Předseda školské rady tuto skutečnost neprodleně oznámí řediteli, aby mohly být vyhlášeny doplňovací volby.

Článek III. 

VOLBA ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

 1. Při volbě členů školské rady se dodržuje poměr členů stanovený v čl. I. tohoto volebního řádu. 

 2. Z navržených kandidátů sestaví volební komise volební listinu kandidátů pro volbu za zákonné zástupce nezletilých žáků a volební listinu kandidátů pro volbu za pedagogické pracovníky školy. Tyto volební listiny vyvěsí ředitel školy nejméně 14 dní před konáním voleb na veřejně přístupném místě ve škole a zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup. Termíny pro obě volby se nemusí shodovat.

 3. Oprávněný volič volí v tajné volbě vybrané kandidáty způsobem zakroužkování pořadového čísla kandidáta na volebním lístku nebo elektronickým hlasováním. Na hlasovacím lístku nebo v elektronické hlasovací aplikaci může být zatržen nejvýše takový počet kandidátů, který má být zvolen oprávněnými osobami a na hlasovacím lístku nebo v elektronické hlasovací aplikaci může být zatržen nejvýše takový počet kandidátů, který má být zvolen pedagogy. Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, považuje se takový hlas za neplatný.

 4. Při volbě konané pomocí výpočetní techniky zajistí ředitel školy, že hlasování bude přezkoumatelné, že za každého žáka nebo pedagoga bude uplatněn pouze jeden hlas a že hlasování bude umožněno pouze jednou.

 5. Volba členů školské rady probíhá jednokolovým systémem.

 6. Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob, jinak se volby opakují. Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna polovina všech pedagogů, jinak se volby opakují.

 7. O průběhu volby členů školské rady se vyhotovuje souhrnný písemný protokol, který obsahuje: přehled kandidátů jednotlivých voleb, datum konání voleb, celkový počet oprávněných voličů (pedagogů a zákonných zástupců), celkový počet zúčastněných voličů a výsledkovou listinu z druhého kola voleb (pořadí umístění kandidátů, včetně počtu získaných hlasů). Protokol stvrzují všichni členové volební komise svým podpisem.

 8. K protokolu o průběhu volby se připojí oznámení o konání voleb, seznam členů volební komise, jeden výtisk volebních lístků a seznam zvolených členů školské rady.

 9. Kopii protokolu o průběhu volby členů školské rady zašle ředitel školy zřizovateli prostřednictvím odboru školství Úřadu městské části Praha 7. Originál protokolu o průběhu volby členů školské rady včetně příloh zůstává škole a je uložen na ředitelství školy.

 1. Volební komise zpracuje výsledky hlasování a na základě výsledků hlasování určí pořadí jednotlivých kandidátů. Kandidáti s největším počtem obdržených hlasů se stávají členy školské rady. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem, což bude uvedeno v protokolu o průběhu voleb.

 2. Výsledky voleb ředitel školy neprodleně zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup. Zvolení za člena školské rady sdělí ředitel školy kandidátům písemně.

 3. Nezvolí–li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy. Opakovanou výzvu vyhlásí ředitel školy ve lhůtě do 7 dnů po konání voleb.


 

Článek IV.

VOLBA PŘEDSEDY ŠKOLSKÉ RADY

 1. První jednání školské rady svolává ředitel školy a to nejdéle do 60 dnů od zahájení funkčního období.

 2. Pravomoci školské rady vymezuje § 168 školského zákona.

 3. Funkční období volených zástupců školské rady počíná dnem voleb do školské rady.

 4. Školská rada na svém prvním zasedání zvolí ze svého středu předsedu školské rady. Ke zvolení předsedy je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů školské rady.


 

Článek V.

ZMĚNY VE SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

  1. Změny ve složení zvolené školské rady jsou možné za předpokladu dodržení poměrného zastoupení členů. Změna musí proběhnout formou předčasných nebo doplňovacích voleb nebo jmenováním zřizovatele.

  2. Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy většina voličů oprávněných podle článku II. odstavce 1 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady.

  3. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v článku II. odstavci 6. písm. b) až d).

  4. Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.

 

Článek VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Volební řád školské rady v plném rozsahu nahrazuje Volební řád školské rady schválený usnesením Zastupitelstva Městské části Praha 7 č. 0430 /12 ze dne 11. 6. 2012.

Volební řád školské rady nabývá účinnosti dne 17. 10. 2018.

 

………………………………

Mgr. Jan Čižinský

starosta městské části Praha 7