Umělecká 8, Praha 7
Tel.: 233 378 694
fzsumelecka@seznam.cz

Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Výroční zpráva MŠ

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PedF UK a Mateřská škola U Studánky Praha 7, Umělecká 8
IČO 60435216 tel: 233378694 tel. MŠ 233374638 e-mail: fzsumelecka@seznam.c z
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Mateřská škola U Studánky 4, Praha 7,17000

1. Zřizovatel: Městská část Praha 7, Nábřeží kpt.Jaroše 1000/1, Praha 7

 
2. Přesný název k 30. 9. 2018 (podle posledního rozhodnutí):
Fakultní základní škola PedFUK a Mateřská škola U Studánky, Praha 7, Umělecká 8
Statutární orgán mateřské školy: Mgr.Bohumil Kettner
Zástupce mateřské školy: Lucie Nyklová ,DiS.
Email: msustudanky@seznam.cz
Web: www.msustudanky.webnode.cz
Telefon: 233 374 638

3. Nedošlo k žádným zásadním změnám v MŠ.

 
4. Vzdělávací program
Jaro,léto,podzim,zima-ve školce je vždycky prima!“

5. MŠ není s internátním provozem.

6. Pedagogičtí pracovníci

  ped. prac. celkem

ped.prac. s odbornou kvalifikací

ped.prac. bez odborné kvalifikace

počet ke dni 31.12.2017

10 10 0

7. Věková struktura pedagogických pracovníků

  do 30 31-40 41-50 51-60 61 a více

počet ke dni

31.12.2017

1 0 5 2 2

Celkový počet pedagogických pracovníků v bodě 6 musí být stejný jako v bodě 7.

 
8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
průběžné vzdělávání
Šest učitelek absolvovalo seminář a workshop první pomoci,všechny paní učitelky
byly proškoleny v oblasti práce s interaktivní tabulí,dvě učitelky se zúčastnily
workshopu na téma Agresivní rodič,agresivní dítě,dvě učitelky absolvovaly
školení k novelizaci Školského zákona se zaměřením na správní řízení,jedna
učitelka se zúčastnila školení GDPR
 
9. Zápisy do MŠ pro školní rok 2018/2019
ihlášené děti: MČ - 60, HMP - 0, ost. kraje - 0
Přijaté děti: MČ - 45, HMP - 0, ost. kraje - 0
Děti odcházející do ZŠ: 45
Vyhodnocení nepřijatých dětí
Nejčastějším důvodem nepřijetí bylo dosažení věku 3 let po 30.8.2018.
 
10. Využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog)
Spolupráce s PPP pro Prahu 7,SPC pro děti a mládež s vadami řeči,
Jivenská 7,Praha 4, Mgr.Lucie Laudová.
 
11. Spolupráce s rodiči je zcela běžnou součástí chodu mateřské školy.Pro rodiče
pořádáme dvakrát ve školním roce zahradní slavnost(podzimní společné dlabání dýní
a rozloučení s předškoláky.před Vánoci a ke Dni matek připravujem pro rodiče
besídku.
 
12. Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy
Výuka anglického jazyka probíhá dvakrát týdně hravou formou pod vedením zkušené
lektorky v odpoledních hodinách.
 
13.Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze
států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti
s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí MŠ
Přijaté děti se bez větších problémů zapojily do kolektivu (dvě děti z Vietnamu,jedno
z Ruska a jedno z Korei,dvě děti z Itálie,jedno z Ukrajiny,jedno z Německa).
 
14. Environmentální výchova
Naše mateřská škola se účastní sběru plastových víček,papíru a hliníku.
V rámci ekologické výchovy jsme navštívili Národní zemědělské muzeum a výstavu
Od věku sloužím člověku,interaktivní výstavu Les a Rybářství,navštívili jsme také
Toulcův dvůr,Zoologickou zahradu a Botanickou zahradu. Jsme zapojeni do projektu
Záhony do škol.
 
15. Multikulturní výchova
Děti navštívily výstavu Karla Maye, kde se dozvěděly mnoho zajímavostí o životě
Indiánů a Eskymáků. Vyvrcholením celého indiánského projektu byla zahradní
slavnost pro rodiče i děti. Snažíme se dětem poskytnou informace o rozdílných
kulturách a zvyklostech. Do výuky zapojujeme panenku Persona Doll (dvě učitelky
mají osvědčení na práci s touto metodou).
 
16. Prevence rizikového chování
Děti jsou každodenně poučovány o bezpečném chování ve třídě i mimo budovu
mateřské školy. Před jízdou MHD jsou vždy znovu řádně poučeny. Každá třída si
společně na počátku školního roku vytvoří svá pravidla,která výtvarně ztvární a po
celý rok visí na viditelném místě.
 
17. Účast školy na rozvojových projektech
Naše mateřská škola spolupracuje již pátým rokem s neziskovou organizací Mezi
námi,s.r.o., která zprostředkovává mezigenerační setkávání.S touto organizací se
zapojujeme i do různých výtvarných soutěží.)v loňském roce záskaly naše děti
1.místo).
 
18. Děti s trvalým pobytem v jiném kraji
V MŠ není zapsáno žádné dítě s trvalým pobytem v jiném kraji.
 
19. Další údaje o škole,které považujete za důležité
Mateřská škola naplňuje školní vzdělávací plán „Jaro,léto,podzim,zima-ve školce je
vždycky prima!“ každodenními výchovnými bloky.
Agentura Spěváček zajišťuje výuku anglického jazyka hravou formou.
Agentura Rytmik zajišťuje kroužek Tanečky a Šikovné ručičky.
Sportovní kroužek zajišťují lektoři z agentury TJ Pupásek.
Děti z celé mateřské školy navštěvují pravidelně lezeckou stěnu Boulder.
Společně jsme navštívili Zoologickou zahradu,Botanickou zahradu,Zemědělské
muzeum,Muzeum Hudby,centrum umění DOX…
Dvě třídy mateřské školy spolupracují s neziskovou organizací Mezi námimezigenerační
setkávání seniorů s dětmi a společné tvoření.
V naší mateřské škole si užíváme dny všední i sváteční,dbáme na připomínání starých
zvyků a tradic (vynášení Mařeny,posvícení,Masopust,rej čarodějnic,společné
zapalování adventních svící,svátek matek..)..),ale i oslavy svátků
moderních(podzimní slavnost a soutěž o nejoriginálnější rodinnou dýni).
Velmi oblíbená je červnová slavnost na zahradě mateřské školy,kde se společně
loučíme s předškoláky.
Na podzim jsme byli na ozdravném pobytu v Peci pod Sněžkou,v červnu na
ozdravném pobytu ve Skryjích u Rakovníka.
Naším cílem je vytvořit pro děti i rodiče příjemné prostředí,ve kterém se budou cítit
bezpečně.
 
20. Naplňování cílů,opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru
vzdělávání
Naším cílem je vytvořit pro děti příjemné a podnětné prostředí,ve kterém se budou
cítit bezpečně.
Chceme být školou s kvalitním pedagogickým sborem a s tvořivým a přátelským
prostředím.
Chceme vytvořit místo,kde si každé dítě i dospělý najde svůj prostor.
 
21. Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke
znalosti českého jazyka

 

V Praze dne: 09.10.2018

podpis ředitele školy a razítko školy