Výchovné a vzdělávací strategie

Datum konání: 31.08.2021


Učitel a žák nejsou protivníci, ale partneři a solupracovníci kteří mají stejný cíl.

Chceme

 • učit a naučit žáky vzdělávat se samostatně

 • probudit v žácích potřebu soustavného celoživotního vzdělávání

 • přivést žáky k odpovědnosti za vlastní vzdělávání

 • na vhodných příkladech smysl učení a jeho spjatost s každodenním životem

 • zdůrazňovat aktivní dovednosti, potlačovat pasivní způsoby přijímání vědomostí

 • používat ve výuce vhodně zvolené motivační hry a postupy

 • uplatňovat individuální přístupy k žákovi

 • umožňovat žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry

 • vést žáky ke zhodnocení vlastní práce a jejích výsledků, učit je umět najít a odstranit chyby a poučit se z nich při další činnosti

 

Každý problém se lépe řeší s klidnou myslí a úsměvem

Chceme

 • vést žáky k tvořivému, logickému a kritickému myšlení a uvažování a touze řešit problémy

 • učit žáky nebát se problémů – problémy jsou od toho, aby s řešily

 • učit žáky hledat různá řešení a vybírat ta nejvhodnější

 • podporovat samostatnost práce i myšlení, ale zároveň rozvíjet schopnost týmové spolupráce

 • podporovat používání moderních metod a prostředků při práci a řešení problémů

 • učit žáky, jak některým problémům předcházet

   

 

Mají-li žák a učitel dosáhnout společného cíle, musí spolu umět mluvit

Chceme

 • učit žáky schopnosti věcně a otevřeně formulovat a vyjadřovat své názory

 • zdůrazňovat kulturní úroveň komunikace

 • učit žáky schopnosti své názory obhajovat, ale také podrobovat sebekritice, umět kriticky posoudit a přijmout nebo respektovat názory někoho jiného

 • rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce, v cizích jazycích, v informačních technologiích a v sociálních vztazích

 • vést žáky k důslednému dodržování pravidel slušného chování a školního řádu

 • učit žáky naslouchat druhým

   

Každý z žáků i vyučujících by měl plnit svoje povinnosti, respektovat práva druhých a podle svých nejlepších schopností každodenně přispívat k vytváření přátelské atmosféry ve škole

Chceme

 • vést žáky k čestnému a přímému jednání

 • vychovávat žáky jako svobodné občany plnící své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých

 • vychovávat osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví i za své životní prostředí

 • vést žáky k sebeúctě a úctě k druhým

 • upevňovat pozitivní formy chování, negativní formy potlačovat a odstraňovat

 • vhodně volit a používat výchovná opatření, kázeňské přestupky řešit individuálně a zodpovědně bez osobní zášti a emocí

 • podle potřeby spolupracovat s jinými subjekty – policií, PPP, sociálním odborem, o.s. PROSPE atd.

 • vést žáky ke smysluplnému využívání volného času nabídkou pestrých mimoškolních aktivit a kroužků

 • kdykoli kterémukoli z žáků nabídnout pomocnou ruku

 

Jestliže na konci školní docházky může žák říci : „JÁ umím, JÁ jsem se naučil“, měl by také říkat: „MY spolu chceme, MY spolu pracujeme“

Chceme

 • u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých

 • potlačovat všechny projevy šikany, rasismu, xenofobie a nacionalismu

 • podporovat vzájemnou spolupráci a pomoc mezi žáky ve třídě

 • podporovat integraci žáků s vývojovými poruchami učení a tělesně postižených žáků do třídních kolektivů

 • vést žáky k umění rozpoznat a odmítnout vše, co narušuje dobré vztahy a dobrou komunikaci ve třídě mezi žáky i mezi žáky a vyučujícími

 • podporovat formy práce, které umožní zapojení a uplatnění všech žáků třídy podle jejich schopností

   

Každá i sebesnadnější práce připadá člověku obtížná, děla-li ji nerad

Chceme

 • vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci

 • naučit žáky používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie

 • učit žáky chránit své zdraví při práci

 • každou dobře vykonanou práci pochválit a odměnit

 • vést žáky k přesvědčení, že lépe se pracuje v příjemném prostředí a přátelském ovzduší

 • seznamovat žáky s různými profesemi

 • motivovat žáky k dosažení jimi zvoleného dalšího studia a budoucího povolání

 

VŠECHNY DOBRÉ ZÁSADY JSOU JIŽ NAPSÁNY. NYNÍ JEŠTĚ ZBÝVÁ JE USKUTEČNIT.

 

B. Pascal

 

Soubor ke stažení: ŠVP