Charakteristika školy

Datum konání: 30.08.2021


Školní vzdělávací program Škola pohody, jak je patrno i z jeho výstižného názvu, je koncipován tak, aby školní docházka byla pro děti podnětná, motivující, bez zbytečného stresu, napětí i nervozity. Učitelé jsou partneři dětí, vzájemně se obohacují, podílí se na společných projektech, celoškolních i mimoškolních akcích a aktivitách.

 

Jako jediná škola v Praze nabízí FZŠ Umělecká rozšířené vzdělávání v oblasti hudební výchovy. Naplňuje tím odkaz Pavla Jurkoviče hudebníka, zpěváka, skladatele, pedagoga a popularizátora lidových písní, který více než polovinu svého učitelského života prožil v ZŠ v Umělecké ulici. V každém ročníku nabízí škola jednu třídu zaměřenou na hudební výchovu. Děti hudebních tříd se účastní školních vystoupení v historicky významné školní aule (bývalá kaple), ve které se pořádají tradiční akce, kulturní vystoupení a společenské akce.

 

FZŠ je umístěna v klidném prostředí v těsném sousedství parku Stromovka. Blízkost parku umožňuje dětem přirozené učení v přírodě, které probíhá nejen v rámci environmentální výchovy, ale je samozřejmou součástí běžného denního výukového procesu.

 

Děti přípravné třídy,  mateřské školy i školní družiny tak mohou využívat tohoto jedinečného umístění ke vzdělávání a k mnoha různorodým aktivitám přímo v přírodě během celého školního roku.

 

Doprava v okolí školy je klidová, omezená jednosměrnými ulicemi i mnoha retardéry v okolí školy, což umožňuje dětem bezpečný pohyb.

 

Škola je bezbariérová, pro žáky s tělesným postižením byl vybudován výtah a dvě plošiny.

 

Ve škole pracuje celkem sedm asistentů pedagoga, speciální pedagog, dva dvojjazyční pedagogové, klinický logoped a čtyři logopedičtí asistenti.

 

Výuka probíhá v kmenových třídách a v několika odborných učebnách. Ve třech samostatných odborných učebnách se vyučují cizí jazyky, samostatnou místnost má i speciálně vybavená učebna hudební výchovy a učebna informatiky. Pro pracovní a polytechnické činnosti jsou k dispozici školní dílny a cvičná kuchyňka.

 

Žáci mají možnost navštěvovat žákovskou knihovnu a studovnu, výtvarný ateliér a keramickou dílnu. Pro pohybové a sportovní aktivity má škola dvě tělocvičny, jednu pro míčové a sálové hry a druhou vybavenou sportovním nářadím.

 

Na školním dvoře bylo vybudováno venkovní hřiště s umělým povrchem. V současné době se jedná o dobudování dalších sportovních prostor na školním dvoře, které budou zaměřeny především na lehkou atletiku.

 

Jako fakultní základní škola spolupracuje FZŠ s Pedagogickou fakultou UK, podílí se na vzdělávání nových pedagogů a spolupodílí se na zavádění inovativních metod současného vzdělávání.

 

Škola se věnuje začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem, v rámci dopoledního vyučování probíhá speciální výuka se zaměřením na specifika, odlišnosti a podporu dětí s OMJ.