Placení a objednávání obědů, strava.cz

Datum konání: 01.02.2023


Do věkových skupin jsou dle vyhlášky 107/2005 Sb. "O školním stravování", v platném znění, strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku. Za období školního roku se počítá termín 1.9.-31.8.

 

Od 1.2.2023 dochází v souladu s Vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování k navýšení ceny stravného:

 

3 - 6 let | 38,- Kč        měsíční záloha 760 Kč

7 – 10 let | 40,- Kč     měsíční záloha 800 Kč

11 – 14 let | 42,-   měsíční záloha 840 Kč

15 - více | 44,-       měsíční záloha 880 Kč

 

1. Platba v hotovosti - Platbu na aktuální měsíc je nutné uhradit nejpozději do posledního pracovního dne v měsíci předcházejícím.

2. Platba bankou (trvalý příkaz, internetové bankovnictví) - Platbu na aktuální měsíc provádějte tak, aby na konto strávníka byly připsány nejpozději k poslednímu dni v měsíci předcházejícím.

  Při těchto způsobech platby se vyhnete opožděným platbám a předejdete tak nepříjemnému upozornění na neuhrazené platbyze strany pracovníků školy. Dalším problémem u pozdních plateb je nemožnost volby jídla přes internet (na stránkách www.strava.cz)

Rodiče, prosíme o kontrolu nošení kartiček (čipů) dětí. Pokud žák nemá ani jedno z těchto paměťových médií, je nutné jej zakoupit v kanceláři ŠJ.

Upozorňujeme rodiče na nutnost pečlivého odhlašování žáků z obědů ve školní jídelně. Stále platí, že první den nemoci je možné odebrat oběd pro žáky do jídlonosiče za dotovanou cenu. V případě, že žák chybí již druhý den, nebyl odhlášen z oběda a oběd byl pro něj připraven, vsouladu s platnými právními předpisy je toto považováno za neoprávněné čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a cena oběda bude dodatečně doúčtována do plné výše ceny oběda pro cizí strávníky (tj. 65,- Kč).

Objednávky stravy: www.strava.cz

Číslo jídelny: 5087

Uživ. jméno: prijmeni.krestnijmeno

Heslo: variabilní symbol strávníka (obdržíte v kanceláři ŠJ)

 

Platby účtem - číslo účtu ŠJ: 202846389/0800, VS obdržíte v kanceláři ŠJ

e-mail: skolnijidelnaumelecka@seznam.cz

Telefon: 233 374 922