Provozní řád

Datum konání: 31.08.2021


Provozní řád školní jídelny

1.Výdejní doba ŠJ

pro cizí strávníky 11.30 - 11.40 hodin

pro žáky a zaměstnance FZŠ  11.45 - 13.45 hodin2. Způsoby placení

Stravné lze platit v hotovosti v kanceláři školní jídelny (dále jen ŠJ),složenkou, trvalým příkazem z účtu nebo přes internet. Při placení v hotovosti očekáváme platbu na aktuální měsíc nejpozději do posledního pracovního dne v předchozím měsíci.

Platby prováděné trvalým příkazem z účtu (přes internet, složenkou) převádějte nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce. Platby označte variabilním symbolem dítěte (obdržíte v kanceláři ŠJ nebo na telefonu) a jeho jménem.3.Přihlašování a odhlašování obědů

Obědy lze přihlašovat nebo odhlašovat denně osobně v kanceláři ŠJ nebo na tel.č. 233374922. V případě nemoci lze obědy odhlásit do 8.00 hod. ráno. Jakékoliv jiné pozdější změny nebudou akceptovány.Oběd pro nemocného strávníka je možné první den neplánované nemoci vyzvednout do jídlonosičů, na ostatní další dny již musí být odhlášen. Neodhlášený a nevyzvednutý oběd bez náhrady propadá.

Pokud se vaše dítě v průběhu školní docházky přestane stravovat, je třeba tuto skutečnost nahlásit vedoucí ŠJ, neprodleně zrušit trvalý příkaz v bance (v případě platby účtem) a vyzvednout si případný přeplatek v kanceláři ŠJ.

Školní jídelna zajišťuje školní stravování jen ve dnech školního vyučování. V době ředitelského volna a prázdnin jsou obědy automaticky odhlašovány.4.Chování ve ŠJ

Před příchodem do ŠJ si žáci odloží tašky a svršky ve vyčleněných prostorách. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozoru a pracovnic ŠJ. Chovají se ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování. Jakékoliv závady ať technického nebo hygienického charakteru okamžitě nahlásí dozoru nebo pracovnicím ŠJ. Při nevolnosti nebo zranění oznámí tuto skutečnost dozoru v jídelně.5. Podmínky pro odebírání obědů

Dle školského zákona č. 561/2004 §119 se uskutečňuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole. Na základě vyhlášky č.107/2005 §4 odstavec 9 je zákonný zástupce dítěte povinen odhlásit dítě ze stravování od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve škole. První den nemoci si mohou rodiče vyzvednout oběd do přinesených nádob vhodných k přepravě pokrmů (prosíme nenoste skleněné nádoby!!!)

VYNÁŠENÍ NÁDOBÍ Z JÍDELNY JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO !!!!6. Ostatní

Rodiče mají možnost seznámit se s jídelním lístkem na stránkách školy (www.fzsumelecka.cz.). Veškeré připomínky podávejte osobně nebo telefonicky v kanceláři ŠJ, popř.na e -mail skolnijidelnaumelecka@seznam.cz.

 

V Praze dne 1.9.2014                                                    

Mgr Bohumil Kettner, ředitel FZŠ Umělecká