Spolupráce na projektech

Datum konání: 01.10.2021


PROJEKT "Odborný průvodce žáků s odlišným mateřským jazykem na školním poradenském pracovišti ZŠ"

Od školního roku 2020/21 spolupracuje naše škola s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy na řešení uvedeného projektu. Tvoříme a pro širší využívání ověřujeme operativní plán a metodickou příručku pro začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem na základních školách. Systémově podporujeme adaptaci těchto žáků v našem školním prostředí.

Zapojení do projektu nám zároveň umožňuje rozšiřovat specifické kompetence pedagogů i žáků v oblasti demokratické kultury. Podporujeme vztah žáků k demokratickému občanství, rozvíjíme dovednosti žákovské peer mediace, schopnosti pečovat o třídní i školní klima, zprostředkováváme žákům zkušenosti s fungováním demokratických organizací a institucí, poznávání jiných kultur, vedeme žáky k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu.

 

PROJEKT "Lagris"

V rámci spolupráce s Pedf UK se naše škola zapojila do projektu LAGRIS - Analýza a podpora rozvoje kompetencí dětí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Tohoto projektu, který je určen pro žáky tříd prvního stupně, se zúčastňují dvě pražské základní školy a Katedra preprimární a primární pedagogiky PedF UK.

Žáci v rámci seminářů vyplňují pracovní listy a osvojují si tak potřebné vědomosti. Součástí projektu je i dotazník pro rodiče žáků 1. tříd.

Fotogalerie