Zahraniční stáž v Řecku

Datum konání: 24.10.2022


V rámci plnění programu Výzva č. 49 se pedagogičtí pracovníci naší školy zúčastňují v tomto kalendářním roce několika stáží na školách v různých evropských zemích. Před několika dna se z Řecka vrátily paní učitelky Zadáková a Sirotková, které o svém pobytu a poznatcích napsaly krátkou zprávu:

 

Zahraniční stáž proběhla v Hudební škole v Soluni. Gymnázium – Lyceum. Jde o výběrovou školu se zaměřením na výuku hudby.

Komunikace ve škole probíhala v řečtině, ale pokud měl žák s OMJ problém s porozuměním, vyučující komunikovali s žáky dalšími jazyky (např. angličtina, ruština), také volili ke komunikaci prostředky názorně – demonstrační. Na škole byla zvykem společná ranní modlitba, která ve škole navozovala přátelskou atmosféru a do které se zapojovali všichni žáci. Napomáhala upevňovat pocit sounáležitosti a přátelství. Stáž byla velmi přínosná z hlediska výukových metod a aktivit, které vyučující používali při práci s žáky s OMJ.

Vyučující se zaměřili na předávání informací v kontextu k lepšímu porozumění. Měli k dispozici vizualizace daného učiva, což pomáhalo především žákům s větší jazykovou bariérou. Vyučující kladli důraz na osvětlování gramatických principů i v hudebních předmětech. Povzbuzovali žáky k jazykovému projevu a vyjádření vlastních myšlenek a názorů.

Prostřednictvím hudby měli žáci s OMJ lepší možnosti zapojit se do výuky. Vyučující volil takové hudební aktivity, které nevyžadovaly jazykovou znalost, například intonace, rytmizace, hudebně – pohybové činnosti. Využitím hudby ve výuce se žáci s OMJ rychleji začlenili a získali pocit přijetí do kolektivu.

Vyučující se po celou dobu výuky snažili mluvit srozumitelně, používali jednoduché příklady a zohledňovali aktuální možnosti žáka. Výuka hudebních nástrojů probíhala v individuálních lekcích, a proto se i vyučující mohli soustředit na individuální potřeby žáka. Přínosem zahraniční stáže bylo získání cenných zkušeností s inkluzivním vzděláváním a s prací s žáky s OMJ.

Žákům s OMJ je potřeba poskytnout specifickou formu podpory ve vzdělávání a výše uvedené výukové metody a aktivity jsou velkou inspirací pro výuku žáků s OMJ.

Fotogalerie