Zahraniční stáž v Řecku II

Datum konání: 05.12.2022


Zahraniční stáž proběhla od 5. do 8.12.2022 v běžné základní škole v Soluni. Žáci mají jednoho učitele na všechny předměty s výjimkou cizího jazyka, HV, TV a ICT. Vyučované předměty jsou: řecký jazyk, matematika, náboženství, dějepis, environmentální výchova, zeměpis, hudební výchova a tělesná výchova. Od první třídy mají žáci povinný cizí jazyk - angličtinu.

V této škole jsme se zúčastnily výuky ve 3.ročníku. Ve třídě byli žáci bez výukových obtíží spolu se žáky se specifickými poruchami učení, žáky sociálně znevýhodněnými (z problematických rodin) a školní docházku zde absolvují již i děti migrantů, pro které jsou vytvářeny specifické podmínky z důvodu jazykové, kulturní i sociální bariéry.

Učitel Jannis Gaitanis využíval běžné učební postupy a metody, pracovní listy, apod. Kromě zpětného projektoru nepoužíval při výuce interaktivní pomůcky, škola nemá učebny vybavené počítači ani interaktivními tabulemi. Žáci pracovali s autentickým materiálem (mapy, fotografie), učebnicemi a pracovními sešity. Při výuce pracovali žáci samostatně, ve dvojicích, ve skupinách a byla zařazena i frontální výuka.

Líbil se nám individuální přístup - možnost každého žáka vybrat si ze škály pracovních listů dle svých schopností a znalostí. Do vyučování jsme se aktivně nezapojovaly, po výuce následoval pohovor s učitelem, který velmi ochotně zodpověděl  dotazy a probírali jsme jednotlivé části hodiny, formy a metody práce, které učitel používal. Mírně negativně hodnotím z mého pohledu nedostatečně vybavené třídy interaktivní technikou.

Stáž byla velkým přínosem, získaly jsme zkušenost z jiné země, mohly se zamyslet nad úrovní výuky v České republice, možnostmi rozvoje a přístupem k žákům se speciálními potřebami. Přátelská atmosféra podtrhla celý zážitek z řeckého školství a pobytu v Řecku.

 

Mgr. Tereza Jakubčíková a Blanka Černá

Fotogalerie