O NÁS


O NÁS

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

 

Cílem vzdělávání v přípravné třídě je připravit děti k bezproblémovému nástupu do první třídy základní školy, podporovat jejich individualitu, zájem o učení, zvídavost, kreativitu, prosociální a environmentální učení.

 

Přípravná třída se nachází v přízemí historické budovy naší fakultní základní školy. Dětem je zajištěn snadný přístup do šatny, třídy a přízemních částí školy, díky tomu jsou v přímém denním kontaktu s dětmi a pedagogy prvních ročníků.

 

PROSTOR PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Je rozdělen na dvě části. První vstupní část je vybavena dětskými stoly, židlemi a tabulí, druhá část slouží jako herna, prostor pro řízenou činnost a jako klidová a odpočinková místnost.

Nábytek je přizpůsobený k samostatnému přístupu dětí k hračkám a pomůckám a uspořádaný tak, aby děti měly dostatek světla, prostoru i soukromí při hrách, pohybových aktivitách, výtvarných i jiných různorodých činnostech. Děti mají volný přístup k výtvarnému materiálu, cvičebním pomůckám, knihám, dětským hudebním nástrojům i didaktickým pomůckám.

 

PRINCIPY A ZÁMĚRY PRÁCE

Jedním ze stěžejních principů práce je prožitkové učení, proto zařazujeme výchovně vzdělávací aktivity v co největší míře i mimo školní budovu. Zaměřujeme se na předmatematické představy, logopedické aktivity, artefiletiku, grafomotoriku, sluchovou i zrakovou percepci, zkoumání, pokusy, bádání a objevování. Prosociální aktivity jsou nedílnou součástí každodenní práce s dětmi.

Pro řízené i volné činnosti a pohybové aktivity využíváme okolních přilehlých parků Stromovka a Letenských sadů. Snažíme se zařazovat co nejvíce aktivit podporujících přímou zkušenost, jako jsou tematicky zaměřené vycházky, pohybové aktivity v přírodě, výlety, návštěvy muzeí, výstav, galerií a divadel. Spolupracujeme s lektorským oddělením NG, pohybovým divadlem Ponec, lektorským oddělením FOK, Stanicí přírodovědců, Komunitní zahradou Kuchyňka aj.

Záměrem naší práce je vytvořit podnětné, radostné a motivující prostředí pro děti s využitím individuálního přístupu nejen k dětem, ale i k jejich rodinám.

Respektujeme osobnost a individuální zvláštnosti každého dítěte, podporujeme rozvoj schopností, dovedností, návyků, osobnostních vlastností, tolerance, přátelství a empatie. Důraz klademe na rozvoj tvořivosti, fantazie a originality. Děti se učí spoluvytvářet a respektovat pravidla vzájemného soužití.

    Předčtenářská gramotnost, jejíž součástí jsou pravidelné návštěvy výukových

programů školní i Městské knihovny, grafomotorická a logopedická cvičení, rozvoj zrakového i sluchového vnímání a čtení s porozuměním je přirozenou součástí projektové výuky.

Spolupracujeme s logopedickou poradkyní, v rámci logopedické prevence mohou děti navštěvovat logopedický kroužek vedený klinickým logopedem.

Pravidelně využíváme prostory školní tělocvičny, kde si mohou děti vyzkoušet

cvičení na nářadí a halové pohybové aktivity. Během celého školního roku probíhá speciální cvičební program zaměřený na rozvoj rovnovážných koordinačních schopností, které se velkou měrou podílí na celkovém rozvoji fyzických i duševních schopností dětí.

Hry a činnosti dětem předkládáme formou nabídky, kterou se snažíme sestavovat podle jejich aktuálních potřeb a zájmů, snažíme se podporovat radost z učení, získávání zkušeností a zvládání nejrůznějších dovedností. Hlavním prostředkem vzdělávání je hra v nejrůznějších podobách, zážitkové a kooperativní učení.

 

     Preferujeme prožitkovou pedagogiku a její principy   
   

     K naší práci využíváme některé formy a metody alternativních vzdělávacích systémů

Podporujeme projekt,, Učíme se venku"

Proč se učíme venku?

 


„Lidé mají se učiti, pokud nejvíce možno, ne nabývati rozumu z knih, nýbrž z nebe, země, dubů a buků, tj. znáti a zkoumati věci samy a ne pouze cizí pozorování a doklady o věcech,“ 
napsal Jan Amos Komenský ve své Velké didaktice už před 400 lety. A dnešní výzkumy mu víc a víc dávají zapravdu. Učení venku se zdá jako zázračná metoda: zvyšuje motivaci dětí k učení, zlepšuje jejich chování a taky školní výsledky napříč předměty. Nevěříte? Přečtěte si knihu Tajemství školy za školou, která je shrnutím více než 200 výzkumů a dalších titulů z různých koutů světa.

 

       Celoroční projekt ,,Námořní putování “ provází děti a rodiče po klidném a někdy i rozbouřeném moři. Naši malí námořníci se plaví za poznáním po oceánech a mořích, kotví na ostrovech (Pískový ostrov, Větrný ostrov, Ostrov maličkých, Barevný ostrov, Sopečný ostrov, Ledový ostrov, Vánoční ostrov, Ostrov Pirátů….), zažívají mnohá dobrodružství, ale hlavně se učí být spolu, vzájemně se respektovat, pomáhat si a být platnými členy naší posádky.

       Celoroční projekt zaměřený na rozvoj pohybových a koordinačních schopností, které se výraznou měrou podílejí na všestranném rozvoji dětí jak v oblasti pohybové, tak i kognitivní. 

 

 

FZŠ UMĚLECKÁ - ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU

HUDEBNÍ VÝCHOVY

 

    Naše FZŠ škola rozvíjí odkaz Pavla Jurkoviče, který více než polovinu svého učitelského života prožil v Praze 7.

    Jako jediná škola v Praze se naše škola může prezentovat programem rozšířeného vyučování hudební výchovy, které tu před čtvrt stoletím založil. Kolik písniček pro děti tady napsal a jeho žáci je z plna hrdla podeho vedením zpívali. Jednoho dne se každá učitelská dráha uzavře, u Pavla Jurkoviče však jen napůl. Každou naši školní akademii či vánoční koncertování sledoval, navštěvoval a svým laskavým způsobem nás inspiroval k ještě lepším výkonům. Na žádném koncertě nemůže chybět alespoň pár písní Pavla Jurkoviče, proto ho děti znají a rády zpívají dodnes.  Děti přípravné třídy mají ojedinělou možnost vyzkoušet si společně s hudebními třídami koncertování v překrásné hudební aule. Pro mnohé děti je právě toto prvotní motivace k jejich hudební dráze, která může začít právě u nás v přípravné třídě.

 

 

 

VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE, RODINNÉ PROSTŘEDÍ

 

     Velký důraz je kladen na spolupráci s učitelkami, učiteli i dětmi prvních tříd základní školy, děti se účastní tradičních mimoškolních i školních akcí a slavností (Slavnost spadaného listí, adventní a vánoční akce, Jarní slavnost, společné koncerty a vystoupení, výlety, školní Akademie, Umělecká má talent, sportovní a výtvarné aktivity a soutěže, škola v přírodě, závěrečné rozloučení s devátými třídami, ukončení školního roku…)

     Rodiny dětí mají možnost zapojit se do různých třídních aktivit a projektů, navrhovat a spolupodílet se při plánování třídního programu, spolupracovat a účastnit se  při plánování a realizaci oslav a aktivit, předkládat své nápady týkající se chodu přípravné třídy a jsou pravidelně informovány o právě probíhajícím i plánovaném programu.

     probíhá v průběhu celého školního roku adaptace na školní prostředí, děti se postupně seznamují s pedagogickými i provozními zaměstnanci školy, prostory i provozem základní školy.

 

KROUŽKY

 

     Děti přípravné třídy mohou v odpoledních hodinách navštěvovat školní kroužky dle aktuální nabídky.